โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ มุ่งการติดตามงานในพื้นที่

22 สิงหาคม 2562 อ่าน: 46 ครั้ง

 

 

         วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี สถาบันวิจัยแลพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานเปิดการประชุม และหน่วยงานพร้อมกับผู้นำชุมชนจำนวน 21 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม 48 คน โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมดังนี้

-ความก้าวหน้าการขอใช้พื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ

-ผลการดำเนินงานปลูกป่าบ้านห้วยมะซาง ประจำปี2562

-ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการปี 2562 ของหน่วยงานในพื้นที่

            โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี นั้นมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 25 หมู่บ้านหลัก 33 บ้านบริวาร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 7,916 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 24,611 คน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจได้แก่ กาแฟ ลิ้นจี่ ข้าวโพด และถั่วต่างๆ ซึ่งพืชที่เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้แก่ กาแฟอราบิก้า และมะคาเดเมีย ปลูกมากที่สุดที่หมู่บ้านดอยช้าง บ้านดอยล้าน บ้านแสนเจริญ และบ้านใหม่พัฒนาซึ่งถือว่าเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้มห้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด