โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ มุ่งการติดตามงานในพื้นที่

 

 

         วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี สถาบันวิจัยแลพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานเปิดการประชุม และหน่วยงานพร้อมกับผู้นำชุมชนจำนวน 21 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม 48 คน โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมดังนี้

-ความก้าวหน้าการขอใช้พื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ

-ผลการดำเนินงานปลูกป่าบ้านห้วยมะซาง ประจำปี2562

-ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการปี 2562 ของหน่วยงานในพื้นที่

            โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี นั้นมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 25 หมู่บ้านหลัก 33 บ้านบริวาร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 7,916 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 24,611 คน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจได้แก่ กาแฟ ลิ้นจี่ ข้าวโพด และถั่วต่างๆ ซึ่งพืชที่เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้แก่ กาแฟอราบิก้า และมะคาเดเมีย ปลูกมากที่สุดที่หมู่บ้านดอยช้าง บ้านดอยล้าน บ้านแสนเจริญ และบ้านใหม่พัฒนาซึ่งถือว่าเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้มห้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม