ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมสรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่างแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยเกษตรหลวง

19 สิงหาคม 2562 อ่าน: 189 ครั้ง

          วันนี้ (19 สิงหาคม 2562)  พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเรื่อง “สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่างแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 150 คน  ประกอบด้วย คณะทำงานมูลนิธิโครงการหลวง หัวหน้าสถานีวิจัยเกษตรหลวง  หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง นักวิชาการสาขาต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และเจ้าหน้าที่สถาบัน ได้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

          องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ กล่าวเปิดการประชุมโดยเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักในความสำคัญของการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อสร้างประโยชน์ทั้งแก่ปวงชนทั้งชาวไทยและชาวโลก ดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ยึดถือการทำงานที่เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ร่วมกันระดมความคิดในการวางแผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร วิเคราะห์การทำงานเพื่อให้เดินไปอย่างมีระบบ เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความมั่นคง โดยยึดแนวการดำเนินงานแบบครบวงจร ทั้งการวิจัย พัฒนา และการตลาดซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานที่นำพาไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาอาชีพ ผลการดำเนินงานมาจนกระทั่งปัจจุบันได้สร้างประโยชน์เป็นอย่างมากแก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สถานีและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 463 กลุ่มบ้าน ประชากร 191,821 คน ผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จนเป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน นอกจากนี้มูลนิธิโครงการหลวงยังดำเนินงานโดยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญ คือ การนำผลสำเร็จแบบโครงการหลวงไปถ่ายทอดสู่พื้นที่สูงอื่น ๆ ที่ผ่านมาการทำงานร่วมกันมีความแน่นแฟ้น และเกิดผลลัพธ์ที่ดี  การทำงานของมูลนิธิโครงการหลวงยังเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างแท้จริง

          จากนั้นมีการบรรยายเรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาในพื้นที่โครงการหลวง และเป้าหมายการสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่โครงการหลวงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563” โดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่และนายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งการนำเสนอการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน 2 ใน 39 แห่งของโครงการหลวง ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนในการดำเนินงานสร้างอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขาเผ่าม้ง และ ปกาเกอะญอ กว่า 774 ครัวเรือน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 ปัจจุบันราษฎรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป จากไร่ฝิ่น 1,267 ไร่ ได้เปลี่ยนแปลงเป็นแปลงผัก ผลไม้เขตหนาวก่อเกิดรายได้แก่เกษตรกรอย่างพอเพียง ใช้พื้นที่ในการผลิตน้อยแต่ได้ผลผลิตมีคุณภาพสูงและมีมูลค่ามาก เป็นไปตามมาตรฐานสากล เน้นความปลอดภัย และมีมาตรการในการดูแลการใช้สารเคมีอย่างเคร่งครัด เมื่อมีเกษตรกรทำผิดจะมีบทลงโทษที่มติที่ประชุมกลุ่ม ซึ่งจะให้งดปลูกพืชผักเป็นเวลา 1 ปี และเสียค่าปรับ โดยศูนย์จะนำค่าปรับกลับไปสร้างประโยชน์แก่ชุมชน นอกจากนี้ยังมีการหมุนเวียนชนิดพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกรแต่ละราย เน้นการส่งผลผลิตตามระยะเวลา เพื่อไม่ให้เกิดการสต็อกผลผลิตในห้องเย็น ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายของผลผลิต  ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม ร่วมมือกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้งานเสร็จในเวลาและเกิดผลสำเร็จ ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพแก่เกษตรกร เกิดความเชื่อมั่นในมูลนิธิฯ และมีความรักในชุมชน จากนั้นที่ประชุมได้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่วมกันร่างแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Share this:

ห้วยเขย่ง “เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีที่ยั่งยืน” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยเขย่งจัดกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีที่ยั่งยืน” ณ แปลงปลูกพืชอินทรีย์ 70 ไร่ บ้านห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ประชุมบริหารจัดการเชื้อเพลิงห้ามเผาต้านหมอกควัน วันที่ 21 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบลดลด ละ เลิก การใช้สารเคมี เกษตรกร ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบ จ.น่าน พร้อมลด ละ เลิก การใช้สารเคมี โดยองค์ความรู้จากโครงการหลวง จัดโดย สวพส.

สวพส.ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2563 วันที่ 14 มกราคม 2563 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

เยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพยาวชนบนพื้นที่สูง โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการเน้นปลูกฝังและสร้างเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อยอดอาชีพทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศ ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในชุมชน สร้างเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของงานเกษตร

ดูทั้งหมด