ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมสรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่างแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยเกษตรหลวง

19 สิงหาคม 2562 อ่าน: 55 ครั้ง

          วันนี้ (19 สิงหาคม 2562)  พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเรื่อง “สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่างแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 150 คน  ประกอบด้วย คณะทำงานมูลนิธิโครงการหลวง หัวหน้าสถานีวิจัยเกษตรหลวง  หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง นักวิชาการสาขาต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และเจ้าหน้าที่สถาบัน ได้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

          องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ กล่าวเปิดการประชุมโดยเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักในความสำคัญของการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อสร้างประโยชน์ทั้งแก่ปวงชนทั้งชาวไทยและชาวโลก ดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ยึดถือการทำงานที่เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ร่วมกันระดมความคิดในการวางแผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร วิเคราะห์การทำงานเพื่อให้เดินไปอย่างมีระบบ เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความมั่นคง โดยยึดแนวการดำเนินงานแบบครบวงจร ทั้งการวิจัย พัฒนา และการตลาดซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานที่นำพาไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาอาชีพ ผลการดำเนินงานมาจนกระทั่งปัจจุบันได้สร้างประโยชน์เป็นอย่างมากแก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สถานีและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 463 กลุ่มบ้าน ประชากร 191,821 คน ผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จนเป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน นอกจากนี้มูลนิธิโครงการหลวงยังดำเนินงานโดยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญ คือ การนำผลสำเร็จแบบโครงการหลวงไปถ่ายทอดสู่พื้นที่สูงอื่น ๆ ที่ผ่านมาการทำงานร่วมกันมีความแน่นแฟ้น และเกิดผลลัพธ์ที่ดี  การทำงานของมูลนิธิโครงการหลวงยังเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างแท้จริง

          จากนั้นมีการบรรยายเรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาในพื้นที่โครงการหลวง และเป้าหมายการสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่โครงการหลวงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563” โดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่และนายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งการนำเสนอการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน 2 ใน 39 แห่งของโครงการหลวง ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนในการดำเนินงานสร้างอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขาเผ่าม้ง และ ปกาเกอะญอ กว่า 774 ครัวเรือน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 ปัจจุบันราษฎรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป จากไร่ฝิ่น 1,267 ไร่ ได้เปลี่ยนแปลงเป็นแปลงผัก ผลไม้เขตหนาวก่อเกิดรายได้แก่เกษตรกรอย่างพอเพียง ใช้พื้นที่ในการผลิตน้อยแต่ได้ผลผลิตมีคุณภาพสูงและมีมูลค่ามาก เป็นไปตามมาตรฐานสากล เน้นความปลอดภัย และมีมาตรการในการดูแลการใช้สารเคมีอย่างเคร่งครัด เมื่อมีเกษตรกรทำผิดจะมีบทลงโทษที่มติที่ประชุมกลุ่ม ซึ่งจะให้งดปลูกพืชผักเป็นเวลา 1 ปี และเสียค่าปรับ โดยศูนย์จะนำค่าปรับกลับไปสร้างประโยชน์แก่ชุมชน นอกจากนี้ยังมีการหมุนเวียนชนิดพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกรแต่ละราย เน้นการส่งผลผลิตตามระยะเวลา เพื่อไม่ให้เกิดการสต็อกผลผลิตในห้องเย็น ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายของผลผลิต  ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม ร่วมมือกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้งานเสร็จในเวลาและเกิดผลสำเร็จ ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพแก่เกษตรกร เกิดความเชื่อมั่นในมูลนิธิฯ และมีความรักในชุมชน จากนั้นที่ประชุมได้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่วมกันร่างแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Share this:

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

สวพส.จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ข้อแก้ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา”

ดูทั้งหมด