คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สวพส.เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สวพส.เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช โดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบพิธี ทางศาสนาและนำผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ท่ามกลางพสกนิกรชาวเชียงใหม่ที่ไปร่วมงานนับพันคน เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจที่สำคัญ  ได้แก่ ทรงประกาศเลิกทาสโดยไม่เสียเลือดเนื้อทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญานามว่าสมเด็จ  พระปิยมหาราช ทรงปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งการบริหารเป็นกระทรวงและตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ทำหน้าที่เก็บรายได้ของแผ่นดินทุกแผนกขึ้นเป็นครั้งแรกโปรดให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นใน  พระบรมมหาราชวัง โปรดให้สร้างถนนและสะพาน สร้างทางรถไฟ ทรงริเริ่มกิจการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ กิจการไฟฟ้า การประปา การสุขาภิบาล เสด็จประพาสต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศหลายครั้ง ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภก และให้ตราพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ เป็นการวางระเบียบสงฆ์มณฑลให้เป็นระเบียบทั่วราชอาณาจักร ทรงปฏิสังขรณ์วัดเบญจมบพิตร สร้างพระอาราม และ ทรงเป็นนักประพันธ์ ทั้งทางร้อยแก้วและร้อยกรอง เช่น ไกลบ้าน ลิลิตนิทราชาคริต และเงาะป่า เป็นต้น


วันปิยมหาราช หมายถึง วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพัฒนาการศึกษา การทหาร การสื่อสาร การรถไฟ รวมทั้งทรงโปรดให้มีการเลิกทาสโดยมิได้มีการเสียเลือดเนื้อ และเนื่องจากพระองค์ ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้ง  ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดทั่วขอบขัณฑสีมา ปวงประชาราษฎร์ถือว่าพระองค์คือพระราชบิดาแห่งตนและประเทศชาติ รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวัน “ปิยมหาราช”

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม