พัฒนาศักยภาพบุคลากร สวพส. อบรมบัญชีฟาร์ม สร้างรากฐานความยั่งยืนในวิถีเกษตร

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำบัญชีฟาร์ม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องดอยนาง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ กรรมการตรวจสอบ สวพส. ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชีมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรบนฐานองค์ความรู้ต่างๆ เป็นการพัฒนาการทำงานบนพื้นที่สูงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน และกำไร-ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ ตลอดจนการวิเคราะห์ความคุ้มทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม

          โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของสวพส. ได้เรียนรู้การจัดทำบัญชีอย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการทำบัญชีมาวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจสำหรับวางแผนการผลิตและการตลาดในฟาร์มได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพต่อไป

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม