พัฒนาศักยภาพบุคลากร สวพส. อบรมบัญชีฟาร์ม สร้างรากฐานความยั่งยืนในวิถีเกษตร

9 สิงหาคม 2562 อ่าน: 99 ครั้ง

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำบัญชีฟาร์ม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องดอยนาง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ กรรมการตรวจสอบ สวพส. ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชีมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรบนฐานองค์ความรู้ต่างๆ เป็นการพัฒนาการทำงานบนพื้นที่สูงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน และกำไร-ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ ตลอดจนการวิเคราะห์ความคุ้มทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม

          โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของสวพส. ได้เรียนรู้การจัดทำบัญชีอย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการทำบัญชีมาวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจสำหรับวางแผนการผลิตและการตลาดในฟาร์มได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพต่อไป

Share this:

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส.ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

สวพส. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ คณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

สวพส. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดการสัมมนา

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ดูทั้งหมด