เชิญร่วมงานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ชมนิทรรศการและผลงานดีเด่น จากเจ้าหน้าที่สวพส.และเกษตรกรบนพื้นที่สูง

เชิญร่วมงานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ชมนิทรรศการและผลงานดีเด่น จากเจ้าหน้าที่สวพส.และเกษตรกรบนพื้นที่สูง

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมงานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

           ภายในงานมีการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันทั้งจากการทำงานวิจัยงานพัฒนาและงานสนับสนุนด้านต่างๆ ของสถาบัน รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานเด่นผลสำเร็จจากการพัฒนาพื้นที่สูงให้กับเกษตรกร เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไปสามารถนำองค์ความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ต่างๆ ไปปรับใช้ในการพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้แทนหน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูงให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

          นอกจากนั้นพบกับกิจกรรมอีกมากมาย  อาทิ

          - มุมกิจกรรมสาธิตองค์ความรู้โครงการหลวง และสถาบัน

          - กิจกรรมการประกวดต่างๆ

               * ประกวดโปสเตอร์ผลงานเด่น

               * ประกวดคลิปสั้นผลงานเด่น

               * ประกวดทำอาหาร

               * ประกวดภาพถ่าย

          - กาดนัดชาวดอย

          - กิจกรรมอาสาทำความดี

 

#สวพส #HRDI

#วิสัยทัศน์สวพส. :: ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข ด้วยงานวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม