สวพส.จับมือ มก. สนับสนุนนโยบายรัฐพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

 

           สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนตามนโยบายของภาครัฐ โดยขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสำนักงานกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เพื่อเป็นโครงการต้นแบบการพัฒนาพลังงานทดแทนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อีกทั้งเสริมสร้างให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

           เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันด้านบริหารจัดการ และดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจากทีมงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพของคนบนพื้นที่สูง

            อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์อย่างสูงสุดของพลังงานไฟฟ้าต่อการวิจัยและพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่สูง โดยจัดตั้งโครงการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการวิจัยการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบใช้ความสูงน้ำต่ำมาก (Ultra lowhead hydropowe) จากลำธารพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และ 2) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการน้ำพืชสำหรับการทำเกษตรกรรมแบบ ประณีตบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และร่วมหารือวางแผนการดำเนินงาน โดยทั้ง 2 โครงการได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมศึกษาในพื้นที่ เพื่อออกแบบติดตั้งเครื่องมือไฟฟ้าพลังงานน้ำ

            นอกจากนี้ ในการประชุมมีการร่วมหารือชนิดพืชที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย เพื่อปลูกในโรงเรือนของพื้นที่ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ บ้านปู่คำ บ้านวะโดรโก และบ้านแม่ระเมิง เพื่อการออกแบบระบบและเครื่องมือที่เหมาะสม และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีข้อเสนอให้มีการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่นำไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในพื้นที่ ทั้งนี้การขอรับทุนปี 2563 จะมีการหารือร่วมกันเพื่อพิจารณารายละเอียดข้อเสนอโครงการ ข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม