สวพส.ลงพื้นที่ห้วยเขย่งทำแผนพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

28 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 188 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมศึกษาพื้นที่และหารือแผนการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จังหวัดกาญจนุบรี โดยมีนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ และดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าศึกษาพื้นที่กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ แปลง 70 ไร่ หมู่ 3 บ้านห้วยเขย่ง และกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ หมู่ 5 บ้านไร่ป้า โดยนายคำแสง มีทา ผู้นำเกษตรกร เป็นผู้ข้อมูลการดำเนินการของทั้ง 2 กลุ่ม

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่งจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ภายใต้แผนปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 4 พ.ศ.2550 - 2554 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 โดยมีทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาให้กับประชาชนในพื้นที่โครงการมีการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางทำงานของโครงการหลวงเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ควบคู่ไปกับฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งปัจจุบันได้มีแผนแม่บท โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 เป็นกรอบการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงของทุกหน่วยงาน

Share this:

ห้วยเขย่ง “เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีที่ยั่งยืน” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยเขย่งจัดกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีที่ยั่งยืน” ณ แปลงปลูกพืชอินทรีย์ 70 ไร่ บ้านห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ประชุมบริหารจัดการเชื้อเพลิงห้ามเผาต้านหมอกควัน วันที่ 21 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบลดลด ละ เลิก การใช้สารเคมี เกษตรกร ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบ จ.น่าน พร้อมลด ละ เลิก การใช้สารเคมี โดยองค์ความรู้จากโครงการหลวง จัดโดย สวพส.

สวพส.ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2563 วันที่ 14 มกราคม 2563 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

เยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพยาวชนบนพื้นที่สูง โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการเน้นปลูกฝังและสร้างเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อยอดอาชีพทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศ ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในชุมชน สร้างเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของงานเกษตร

ดูทั้งหมด