สวพส.ลงพื้นที่ห้วยเขย่งทำแผนพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

28 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 69 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมศึกษาพื้นที่และหารือแผนการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จังหวัดกาญจนุบรี โดยมีนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ และดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าศึกษาพื้นที่กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ แปลง 70 ไร่ หมู่ 3 บ้านห้วยเขย่ง และกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ หมู่ 5 บ้านไร่ป้า โดยนายคำแสง มีทา ผู้นำเกษตรกร เป็นผู้ข้อมูลการดำเนินการของทั้ง 2 กลุ่ม

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่งจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ภายใต้แผนปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 4 พ.ศ.2550 - 2554 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 โดยมีทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาให้กับประชาชนในพื้นที่โครงการมีการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางทำงานของโครงการหลวงเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ควบคู่ไปกับฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งปัจจุบันได้มีแผนแม่บท โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 เป็นกรอบการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงของทุกหน่วยงาน

Share this:

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

สวพส.จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ข้อแก้ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา”

ดูทั้งหมด