สวพส. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำแผนชุมชนและแผนที่ดินรายแปลงเพื่อขับเคลื่อนบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในจังหวัดน่าน

26 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 85 ครั้ง

 

วันที่  25 กรกฎาคม 2562  โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำแผนชุมชนและแผนที่ดินรายแปลงเพื่อขับเคลื่อนบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปี 2562” ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ แม่จริม และโรงแรม ดิอิมเพรส น่าน  จังหวัดน่าน โดยมีนายวิรัตน์  ปราบทุกข์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดงาน โดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพ และการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้กับกลุ่มผู้นำชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพ ตลอดจนประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูงร่วมกัน

          โดยในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ได้เจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมองค์ความรู้ศึกษาชุมชนตัวอย่างที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนโดยใช้แผนชุมชนและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ณ บ้านศรีบุญเรือง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม  ซึ่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้ให้ข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติว่า “การพัฒนาพื้นที่สูงของ สวพส. ตามแนวทางการพัฒนาของโครงการหลวง มีองคมนตรีดูแล 3 ท่าน เพื่อให้การทำงานเกิดผลตามพระราชปณิธานของ ร.10 ซึ่งต้องทำงานอย่างเข้มข้นจริงจังและได้ผลรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย รวมทั้งต้องร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

 

 

          การทำงานตามแนวทางแบบโครงการหลวง เน้นการทำงานให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน โดยอาศัยความร่วมมือแบบบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนในพื้นที่ โดยมีชาวบ้านเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ตัวอย่างการพัฒนาด้านอาชีพ เน้นการสร้างอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกร โดยอาศัยองค์ความรู้จากงานวิจัยมาพัฒนาให้ประสบผล แล้วจึงขยายผลองค์ความรู้แก่เกษตรกร ทั้งการศึกษาดูงาน การจัดทำแปลงสาธิต การฝึกปฏิบัติของเกษตรกรร่วมกับเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญรายสาขา เป็นต้น พร้อมทั้งขยายผลความสำเร็จการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงออกไปแก่ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกประเทศ การทำงานตามแนวทางโครงการหลวง ประสบความสำเร็จด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ คือ

  • การพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • การพัฒนาเชิงพื้นที่และภูมิสังคม
  • การพัฒนาบนฐานความรู้ (งานวิจัยและพัฒนารายสาขา)
  • การพัฒนาอย่างสมดุล (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน)
  • การพัฒนาอย่างครบวงจร (วิจัย พัฒนา และตลาด)
  • การพัฒนาอย่างบูรณาการของหน่วยงาน และมีส่วนร่วมของชุมชน (แผนแม่บทและคณะทำงานบริหารจัดการเชิงพื้นที่)
  • การพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำ”

 

           ในการสัมมนาที่โรงแรม โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน เกษตรกรจากหลายพื้นที่ได้ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนการดำปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ได้เห็นร่วมกันว่าในการดำเนินงานตามแผนชุมชนให้ประสบความสำเร็จ จะต้องทำความเข้าใจกับชุมชนก่อน การทำแผนควรทำและใช้แผนชุมชนเล่มเดียวกัน ที่ชุมชนได้ร่วมกันสกัดปัญหา ความต้องการของชุมชน ชี้เป้าการพัฒนา และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการพัฒนาส่งต่อให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อพิจารณาและจัดทำแผนปฏิบัติการสนับสนุน ตามความต้องการของชุมชน และต้องมีการปรับปรุงประเด็นปัญหาและความต้องการอย่างสม่ำเสมอ และต้องมีการติดตาม รายงานความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาการดำเนินงานให้ชุมชนและหน่วยงานทราบด้วย เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของแผนชุมชนที่จัดทำเองโดยชุมชน

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด