การประชุมชี้แจงผู้บริหาร กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

 

การประชุมชี้แจงผู้บริหาร กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมชี้แจงผู้บริหาร กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 46 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดและอำเภอ

การจัดประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนาพื้นที่สูง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมพร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ " นโยบาย ปี 2559 ของ สวพส." เพื่อสร้างความเข้าใจต่อรูปแบบและแนวทางการทำงานของสถาบันให้กับที่ประชุมได้รับทราบ

หลังจากนั้น นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา ได้ชี้แจงการทำงานของสำนัพัฒนา ในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานของสำนักพัฒนาปี 2559” หลังจากนั้น นางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร กศน. ให้เป็นแนวทางเดียวกัน

การอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อเสนอ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” โดย นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการสรุปมีประเด็นที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้

1. การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาหรือ ศศช. เป็นการศึกษาเพื่อชุมชน ดังนั้นคุณครูต้องรู้ทุกเรื่องของชุมชน การจัดการศึกษาถึงจะบรรลุเป้าหมาย

2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ไปหนุนเสริมให้การดำเนินงานของ ศศช.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. มติคณะปี 2559 ให้ กศน.รับผิดชอบการศึกษาเพื่อชุมชน ดังนั้นชุมชนที่ชุมชนทั้งชุมชน คือ เป้าหมายของการจัดการศึกษารูปแบบ ศศช.

4. การจะคิดโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการถ่ายทอดฯ ควรต้องศึกษาชุมชนให้ถ่องแท้ วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชน แล้วจึงนำเสนอต่อโครงการถ่ายทอดฯ (อาจพิจารณาปัญหาหลัก ๆ เช่น ข้าวโพด /มันสำปะหลัง)

5. เลขาธิการของ กศน. คนปัจจุบัน มีแนวคิดจะฟื้นฟู “ปรัชญาคิดเป็น” กลับมาปรับใช้กับงาน กศน.

6. คุณครู ศศช.ส่วนหนึ่ง ยังจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนการสร้างจิตสำนึกในการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง

7. ข้อสำคัญหรือกุญแจแห่งความสำเร็จในการทำงานทั้งระบบ คือ “การบริหารจัดการ” หากคุณครูและผู้บริหาร กศน.อำเภอมีการบริหารจัดการที่ดี ก็จะสามารถประสบผลสำเร็จได้

8. กระบวนการทำงานของ ศศช. ต้องไม่ละเลย เรื่อง แผนชุมชน ซึ่งชุมชนต้องมีส่วนร่วมการสร้างความตระหนักให้ชุมชน โดยเฉพาะเรื่อง การตรวจเลือด ซึ่งจะสามารถกระตุ้นความสนใจของชุมชน จากผลการตรวจเลือดสมาชิกในชุมชน

9. การนิเทศ มีความจำเป็นและความสำคัญ โดยเฉพาะนิเทศภายใน ต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ถึงจะเห็นผลเชิงรูปธรรม

10. ผู้บริหารควรพิจารณา ศศช.ที่จะเข้าร่วมโครงการ ว่ามีความพร้อมทางด้านบุคลากรหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมาถ้าคุณครูไม่มีความพร้อมและไม่มีใจในการทำงานก็จะทำให้การดำเนินงานโครงการไม่ประสบผลสำเร็จ

11. ควรหาแนวทางการบูรณาการการทำงานของโครงการเข้ากับการทำงานปกติของ กศน.

12. การยึดถือหลักการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักการ 3A และ 5R ดังนี้

3A :

- Awareness /ความตระหนัก
- Attempt /ความพยายาม
- Achievement /ผลสำเร็จ

5R :

- Responsibility /ความรับผิดชอบ
- Respect / ความเอาใจใส่
- Rethink / การคิดทบทวน
- Remind / การเตือนความจำ
- Redesign /การคิดใหม่

ทั้งนี้ โครงการจะรับข้อเสนอต่างๆ จากการประชุมครั้งมาพิจารณาปรับแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นไป ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม