โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาอาชีพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

        วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาอาชีพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ภายใต้โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน(จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และนางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงานในการประชุมมีส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งผู้นำชุมชน เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ทั้ง 4 ลุ่มน้ำ รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 รายเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเป็นการทบทวนปรับปรุงข้อมูลพื้นที่โครงการฯ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันรวมทั้งระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กำหนดแนวทางการพัฒนาอาชีพแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดโครงการประชุมฯ ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม