โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาอาชีพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

26 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 96 ครั้ง

 

 

 

        วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาอาชีพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ภายใต้โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน(จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และนางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงานในการประชุมมีส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งผู้นำชุมชน เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ทั้ง 4 ลุ่มน้ำ รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 รายเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเป็นการทบทวนปรับปรุงข้อมูลพื้นที่โครงการฯ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันรวมทั้งระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กำหนดแนวทางการพัฒนาอาชีพแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดโครงการประชุมฯ ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

 

 

Share this:

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส.ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

สวพส. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ คณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

สวพส. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดการสัมมนา

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ดูทั้งหมด