สวพส. สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนทุนพระราชทาน

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมสนับสนุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ในการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน โดยรับนักเรียนทุนฯ เข้าฝึกปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง รวมทั้งได้เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี และแนวพระราชดำริ พระราชจริยาวัตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุนฯ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ระหว่างปิดภาคเรียน

          สถาบันได้รับนักเรียนทุนฯ เข้าฝึกปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งนักเรียนทุนฯ เข้าฝึกปฏิบัติงานกับสถาบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา โดยปีนี้มีนักเรียนทุนเข้าฝึกปฏิบัติงานกับสถาบัน ระหว่างวันที่ 1มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562 จำนวน 4 คน ดังนี้

          1. นางสาวอารียา ผิวนวล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          2. นางสาวสุพรรษา ฤทธิพิพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          3. นางสาววันวิสาข์ พาลี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

          4. นางสาววนิดา ภู่สิงห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   (ม.ท.ศ.)   ณ   ห้องประชุมชัยพฤกษ์   อุทยานหลวงราชพฤกษ์   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่   โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทุน

          โครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้ดำเนินการขึ้นเมื่อปี 2552 เมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน ยากลำบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพแก่เยาวชนไทย

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม