“ดอยงาม ชาดี วิถีป่า” เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ จากการดำเนินงานของ สวพส. ณ บ้านดอยงาม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น

18 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 366 ครั้ง

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม FAM TRIP ทดสอบและแนะนำศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบแก่สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านดอยงาม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดำเนินงานสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงของประเทศไทย โดยมีการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอด โดยนำองค์ความรู้ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น      โดยสถาบันได้พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อพัฒนาต่อยอดชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาไปสู่ชุมชนต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรม องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

          บ้านดอยงามอาศัยอยู่บนพื้นที่สูง มีความผูกพันกับธรรมชาติ มีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย และชุมชนบ้านดอยงามยังมีวัฒนธรรมการดื่มชาที่โดดเด่น  โดยชุมชนบ้านดอยงามจะเก็บใบชาจากต้นชาที่พบตามป่าธรรมชาติแล้วนำมาคั่ว นวด ตากให้แห้งแล้วนำมาต้มดื่มในระหว่างรับประทานอาหาร 

          นายธีรพล เมอแล ผู้ใหญ่บ้านดอยงาม เปิดเผยว่า ชุมชนของเราเล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์กับหน่วยงานภายนอกและประชาชน ให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวทั่วไป กระตุ้นให้เห็นความสำคัญและเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นกำลังใจหรือสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานอนุรักษ์ทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม

          บ้านดอยงามมีต้นชาเป็นจุดเด่น นั้นก็คือ ชาป่า ซึ่งมีมาตั้งแต่ก่อนก่อตั้งหมู่บ้าน ถือว่าเป็นชาที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และเป็นชาที่ได้รับความนิยมในประเทศจีนอย่างมาก ชาของหมู่บ้านดอยงามเคยถูกส่งเข้าประกวดในเวทีชาที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีชาจากทั่วโลก 127 ประเทศส่งชาเข้าประกวด ผลปรากฏว่าชาจากหมู่บ้านดอยงามได้อันดับที่ 2 ของโลก นับได้ว่าเป็นรางวัลกำลังใจแรงผลักดัน ให้ชุมชนบ้านดอยงาม ได้ตระหนักดูแลชาที่จะอยู่ร่วมกับป่า และสิ่งแวดล้อม

          นอกจากนี้ สถาบันได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น สนับสนุนและให้ความรู้ในการรวมกลุ่มโฮมสเตย์ขึ้นในชุมชนบ้านดอยงาม ทำให้มีผู้คนให้ความสนใจเดินทางมาศึกษาดูงานและเรียนรู้การผลิตชาของชุมชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก

          การจัดกิจกรรม FAM TRIP ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและผลักดัน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และช่วยให้เกิดการกระจายนักท่องเที่ยว นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเกิดความยั่งยืนต่อไป

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด