“ดอยงาม ชาดี วิถีป่า” เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ จากการดำเนินงานของ สวพส. ณ บ้านดอยงาม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น

18 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 149 ครั้ง

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม FAM TRIP ทดสอบและแนะนำศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบแก่สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านดอยงาม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดำเนินงานสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงของประเทศไทย โดยมีการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอด โดยนำองค์ความรู้ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น      โดยสถาบันได้พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อพัฒนาต่อยอดชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาไปสู่ชุมชนต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรม องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

          บ้านดอยงามอาศัยอยู่บนพื้นที่สูง มีความผูกพันกับธรรมชาติ มีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย และชุมชนบ้านดอยงามยังมีวัฒนธรรมการดื่มชาที่โดดเด่น  โดยชุมชนบ้านดอยงามจะเก็บใบชาจากต้นชาที่พบตามป่าธรรมชาติแล้วนำมาคั่ว นวด ตากให้แห้งแล้วนำมาต้มดื่มในระหว่างรับประทานอาหาร 

          นายธีรพล เมอแล ผู้ใหญ่บ้านดอยงาม เปิดเผยว่า ชุมชนของเราเล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์กับหน่วยงานภายนอกและประชาชน ให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวทั่วไป กระตุ้นให้เห็นความสำคัญและเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นกำลังใจหรือสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานอนุรักษ์ทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม

          บ้านดอยงามมีต้นชาเป็นจุดเด่น นั้นก็คือ ชาป่า ซึ่งมีมาตั้งแต่ก่อนก่อตั้งหมู่บ้าน ถือว่าเป็นชาที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และเป็นชาที่ได้รับความนิยมในประเทศจีนอย่างมาก ชาของหมู่บ้านดอยงามเคยถูกส่งเข้าประกวดในเวทีชาที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีชาจากทั่วโลก 127 ประเทศส่งชาเข้าประกวด ผลปรากฏว่าชาจากหมู่บ้านดอยงามได้อันดับที่ 2 ของโลก นับได้ว่าเป็นรางวัลกำลังใจแรงผลักดัน ให้ชุมชนบ้านดอยงาม ได้ตระหนักดูแลชาที่จะอยู่ร่วมกับป่า และสิ่งแวดล้อม

          นอกจากนี้ สถาบันได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น สนับสนุนและให้ความรู้ในการรวมกลุ่มโฮมสเตย์ขึ้นในชุมชนบ้านดอยงาม ทำให้มีผู้คนให้ความสนใจเดินทางมาศึกษาดูงานและเรียนรู้การผลิตชาของชุมชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก

          การจัดกิจกรรม FAM TRIP ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและผลักดัน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และช่วยให้เกิดการกระจายนักท่องเที่ยว นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเกิดความยั่งยืนต่อไป

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด