โครงการ “ต้นไม้ของหนู” ปลูกจิตสำนึกเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายเมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ดำเนินงานโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก ร่วมกับโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการให้ความรู้ โดยฝ่ายทหาร โรงเรียน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และสวพส. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเข้าใจพื้นฐานในการปกป้องอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแล้ว โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ ได้จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “ต้นไม้ของหนู” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปลูกต้นไม้และได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อเป็นผู้ดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตและจะรายงานให้เจ้าของต้นไม้ทราบเป็นระยะ โดยขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาภาคเรียนละ 300 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลต้นไม้ของท่านตลอดภาคเรียน ซึ่งสถาบันเห็นว่าโครงการนี้นอกจากจะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังเป็นการปลูกต้นไม้ในใจเด็กๆ อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถโอนเงินผ่านทางหมายเลขบัญชี 986-4-78171-5 ธ.กรุงไทย

ชื่อบัญชี เงินสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์

ติดต่อสอบถาม : โทร 091- 8433372 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์

Line : piyathida_ningzii ครูผู้ดูแลโครงการ

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม