โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ จัดศึกษาดูงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดการศึกษาดูงานให้กับคุณครูผู้มีผลการปฏิบัติงานดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเสริมขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูผู้มีผลการปฏิบัติงานดี และมีความตั้งใจในการทำงานเป็นอย่างดี โดยพาไปศึกษาดูงาน เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ” 1 - 4 กันยายน 2558 ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และชุมชนบ้านบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การทำงานในด้านชุมชนต้นแบบที่ยึดหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ รวมทั้งแนวทางการทำงานที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาปรับใช้ในการทำงานต่อไป จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ คุณครูได้รับความรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย ได้แก่

- โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ได้ทราบความเป็นมาและการดำเนินต่างๆของโครงการ รวมทั้งได้เยี่ยมชมปลงสาธิตการปลูกข้าว การเลี้ยงสาหร่าย การเลี้ยงปลานิล การแปรรูปผลิตภัณฑ์ โรงหล่อเทียน การทำกระดาษสา โรงบดแกลบ (การทำฟืนและถ่านจากแกลบ) และโรงช้างต้น เป็นต้น
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ทราบถึงความเป็นมาและการดำเนินงานของศูนย์ฯ รวมทั้งได้ศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นต้น
- ชุมชนบ้านบางชันได้ทราบถึงความเป็นมาในการก่อตั้งโฮมสเตย์และได้เยี่ยมชมภายในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นชุมชนที่ใช้ต้นทุนเดิมของชุมชนในการสร้างอาชีพเสริมขึ้นภายในชุนชน นั้นก็คือ ชุมชนเป็นชุมชนที่สร้างบ้านอยู่ในน้ำ ริมฝั่งทะเล และมีอาชีพการทำประมง ไม่มีถนน ใช้เรือในการสัญจรอย่างเดียว จึงถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้เกิดการก่อตั้งโฮมเสตย์ขึ้นภายในชุมชน และยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม