โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ จัดศึกษาดูงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

18 ตุลาคม 2558 อ่าน: 432 ครั้ง

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดการศึกษาดูงานให้กับคุณครูผู้มีผลการปฏิบัติงานดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเสริมขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูผู้มีผลการปฏิบัติงานดี และมีความตั้งใจในการทำงานเป็นอย่างดี โดยพาไปศึกษาดูงาน เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ” 1 - 4 กันยายน 2558 ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และชุมชนบ้านบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การทำงานในด้านชุมชนต้นแบบที่ยึดหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ รวมทั้งแนวทางการทำงานที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาปรับใช้ในการทำงานต่อไป จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ คุณครูได้รับความรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย ได้แก่

- โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ได้ทราบความเป็นมาและการดำเนินต่างๆของโครงการ รวมทั้งได้เยี่ยมชมปลงสาธิตการปลูกข้าว การเลี้ยงสาหร่าย การเลี้ยงปลานิล การแปรรูปผลิตภัณฑ์ โรงหล่อเทียน การทำกระดาษสา โรงบดแกลบ (การทำฟืนและถ่านจากแกลบ) และโรงช้างต้น เป็นต้น
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ทราบถึงความเป็นมาและการดำเนินงานของศูนย์ฯ รวมทั้งได้ศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นต้น
- ชุมชนบ้านบางชันได้ทราบถึงความเป็นมาในการก่อตั้งโฮมสเตย์และได้เยี่ยมชมภายในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นชุมชนที่ใช้ต้นทุนเดิมของชุมชนในการสร้างอาชีพเสริมขึ้นภายในชุนชน นั้นก็คือ ชุมชนเป็นชุมชนที่สร้างบ้านอยู่ในน้ำ ริมฝั่งทะเล และมีอาชีพการทำประมง ไม่มีถนน ใช้เรือในการสัญจรอย่างเดียว จึงถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้เกิดการก่อตั้งโฮมเสตย์ขึ้นภายในชุมชน และยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด