โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ จัดศึกษาดูงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

18 ตุลาคม 2558 อ่าน: 492 ครั้ง

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดการศึกษาดูงานให้กับคุณครูผู้มีผลการปฏิบัติงานดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเสริมขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูผู้มีผลการปฏิบัติงานดี และมีความตั้งใจในการทำงานเป็นอย่างดี โดยพาไปศึกษาดูงาน เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ” 1 - 4 กันยายน 2558 ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และชุมชนบ้านบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การทำงานในด้านชุมชนต้นแบบที่ยึดหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ รวมทั้งแนวทางการทำงานที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาปรับใช้ในการทำงานต่อไป จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ คุณครูได้รับความรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย ได้แก่

- โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ได้ทราบความเป็นมาและการดำเนินต่างๆของโครงการ รวมทั้งได้เยี่ยมชมปลงสาธิตการปลูกข้าว การเลี้ยงสาหร่าย การเลี้ยงปลานิล การแปรรูปผลิตภัณฑ์ โรงหล่อเทียน การทำกระดาษสา โรงบดแกลบ (การทำฟืนและถ่านจากแกลบ) และโรงช้างต้น เป็นต้น
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ทราบถึงความเป็นมาและการดำเนินงานของศูนย์ฯ รวมทั้งได้ศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นต้น
- ชุมชนบ้านบางชันได้ทราบถึงความเป็นมาในการก่อตั้งโฮมสเตย์และได้เยี่ยมชมภายในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นชุมชนที่ใช้ต้นทุนเดิมของชุมชนในการสร้างอาชีพเสริมขึ้นภายในชุนชน นั้นก็คือ ชุมชนเป็นชุมชนที่สร้างบ้านอยู่ในน้ำ ริมฝั่งทะเล และมีอาชีพการทำประมง ไม่มีถนน ใช้เรือในการสัญจรอย่างเดียว จึงถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้เกิดการก่อตั้งโฮมเสตย์ขึ้นภายในชุมชน และยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

 

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด