ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงศรีคีรีรักษ์

10 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 168 ครั้ง

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงศรีคีรีรักษ์ ร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง ปลูกป่าต้นน้ำพื้นที่จังหวัดตาก โดยนาย ชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ”, มูลนิธิโครงการหลวง, กองทัพภาคที่ 3, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14, อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า, จังหวัดตาก, องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กรมทรัพยากรน้ำ และสวพส. โดยมีนายเมธี พยอมยงค์  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นผู้แทนสถาบันเข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 บ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

          สวพส. ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง มีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยใช้องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของโครงการหลวง ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางโครงการหลวง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

          นายเดชธพล กล่อมจอหอ นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน ร่วมกับคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่ ในการปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนที่ดินรายแปลงของหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน และมีมติร่วมกับชุมชนในพื้นที่บ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า เห็นชอบที่จะฟื้นฟูเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ทำกิน จำนวน 10 ครัวเรือน รวม 100 ไร่ และพื้นที่ปลูกป่าชดเชยโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ จำนวน  25  ไร่  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่ทำกิน และจะพัฒนาให้เป็นแปลงสาธิตและเรียนรู้การปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่ต่อไปในอนาคต คณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ จึงร่วมกับอำเภอวังเจ้า อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า หน่วยทหารมณฑลทหารบกที่ 310 และองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง จัดกิจกรรมปลูกป่า โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรบ้านศรีคีรีรักษ์ตามแนวทางของโครงการป่าชาวบ้าน ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิโครงการหลวง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์ และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง ทั้ง 2 หมู่บ้าน ให้มีความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้เพื่อการเกษตร

          จากการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงศรีคีรีรักษ์ ดำเนินการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ โดยการส่งเสริมการปลูกป่าสร้างรายได้ บริเวณพื้นที่แนวกันชนระหว่างป่าไม้และพื้นที่ทำกินของเกษตรกร ทำให้คนสามารถอยู่กับป่าและเป็นผู้ดูแลป่าโดยชุมชนเอง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำ และบริหารจัดการน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การ “คืนพื้นที่ป่า” ให้กับประเทศต่อไป

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด