สวพส. ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมหน่วยงานภาคี ร่วมประชุมผลการดำเนินงานแผนแม่บท

5 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 400 ครั้ง

 

          วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง จัดงาน “ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง”  ณ ห้องประชุมศูนย์นานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี พลโท สาธิต ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ของมูลนิธิโครงการหลวง   ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในระยะที่ผ่านมา

 

          ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวง กรม หัวหน้าสถานีวิจัย/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวม 250 คน จาก 32 หน่วยงาน ได้แบ่งกลุ่มย่อย โดยได้ระดมความคิด ทบทวนผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บท พร้อมกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาให้มีความอยู่ดี มีสุข  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู อย่างยั่งยืนเพื่อเสนอข้อคิดเห็น ปัญหา และแนวทางการพัฒนางานแบบบูรณาการร่วมกัน เป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ด้านอาชีพ  ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจากการระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนก็ได้หลักการทำงานและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวการเพื่อเป็นแผนปรับใช้ในการทำงานต่อไป

 

 

       การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในช่วงเวลา 2 วันนี้ ในวันแรก (4 กรกฎาคม 2562) คณะผู้ร่วมประชุมนำโดยรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง      หนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขาเผ่าอาข่า คะฉิ่น ลัวะ และลาหู่   โดยได้ติดตามการดำเนินการด้านการชลประทาน พื้นที่ศูนย์ฯ หนองเขียวยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร และการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้คณะยังได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงดาว ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรปริมาณสูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้นำรูปแบบการพัฒนาแบบโครงการหลวงไปถ่ายทอดแก่ราษฎรในพื้นที่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถือเป็นหมู่บ้านนำร่องในการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสม โดยพื้นที่เพาะปลูกรับน้ำจากเหมือง และฝายอีกด้วย

 

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด