สวพส. ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมหน่วยงานภาคี ร่วมประชุมผลการดำเนินงานแผนแม่บท

5 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 186 ครั้ง

 

          วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง จัดงาน “ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง”  ณ ห้องประชุมศูนย์นานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี พลโท สาธิต ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ของมูลนิธิโครงการหลวง   ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในระยะที่ผ่านมา

 

          ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวง กรม หัวหน้าสถานีวิจัย/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวม 250 คน จาก 32 หน่วยงาน ได้แบ่งกลุ่มย่อย โดยได้ระดมความคิด ทบทวนผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บท พร้อมกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาให้มีความอยู่ดี มีสุข  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู อย่างยั่งยืนเพื่อเสนอข้อคิดเห็น ปัญหา และแนวทางการพัฒนางานแบบบูรณาการร่วมกัน เป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ด้านอาชีพ  ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจากการระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนก็ได้หลักการทำงานและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวการเพื่อเป็นแผนปรับใช้ในการทำงานต่อไป

 

 

       การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในช่วงเวลา 2 วันนี้ ในวันแรก (4 กรกฎาคม 2562) คณะผู้ร่วมประชุมนำโดยรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง      หนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขาเผ่าอาข่า คะฉิ่น ลัวะ และลาหู่   โดยได้ติดตามการดำเนินการด้านการชลประทาน พื้นที่ศูนย์ฯ หนองเขียวยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร และการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้คณะยังได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงดาว ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรปริมาณสูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้นำรูปแบบการพัฒนาแบบโครงการหลวงไปถ่ายทอดแก่ราษฎรในพื้นที่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถือเป็นหมู่บ้านนำร่องในการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสม โดยพื้นที่เพาะปลูกรับน้ำจากเหมือง และฝายอีกด้วย

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด