“รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” รับการตรวจเยี่ยมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ

5 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 255 ครั้ง

 

         คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน และ ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ และกลุ่มเกษตรกร ให้การต้อนรับ

          โดยนายวันนา วรรณไสย ประธานกลุ่มอินทรีย์สอยดาว ได้บรรยายถึงความเป็นมาของพื้นที่ และวิธีการดำเนินงาน จนถึงปัจจุบันทำให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีรายได้จากการเพาะปลูกพืชทั้งในโรงเรือน นอกโรงเรือน และไม้ผลแบบถูกวิธี ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในลุ่มน้ำได้เป็นอย่างดีและ และเป็นโมเดลในการพัฒนางานให้กับลุ่มน้ำอื่นได้นำไปปรับใช้ โดยคุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน ได้ให้คำชม แก่หน่วยงานในพื้นที่ และกลุ่มเกษตรกรที่สามารถบูรณาการงานร่วมกัน จนทำให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็ง และสามารถเป็นแปลงเรียนรู้ในชุมชนได้

 

 

Share this:

ห้วยเขย่ง “เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีที่ยั่งยืน” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยเขย่งจัดกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีที่ยั่งยืน” ณ แปลงปลูกพืชอินทรีย์ 70 ไร่ บ้านห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ประชุมบริหารจัดการเชื้อเพลิงห้ามเผาต้านหมอกควัน วันที่ 21 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบลดลด ละ เลิก การใช้สารเคมี เกษตรกร ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบ จ.น่าน พร้อมลด ละ เลิก การใช้สารเคมี โดยองค์ความรู้จากโครงการหลวง จัดโดย สวพส.

สวพส.ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2563 วันที่ 14 มกราคม 2563 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

เยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพยาวชนบนพื้นที่สูง โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการเน้นปลูกฝังและสร้างเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อยอดอาชีพทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศ ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในชุมชน สร้างเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของงานเกษตร

ดูทั้งหมด