“รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” รับการตรวจเยี่ยมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ

5 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 122 ครั้ง

 

         คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน และ ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ และกลุ่มเกษตรกร ให้การต้อนรับ

          โดยนายวันนา วรรณไสย ประธานกลุ่มอินทรีย์สอยดาว ได้บรรยายถึงความเป็นมาของพื้นที่ และวิธีการดำเนินงาน จนถึงปัจจุบันทำให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีรายได้จากการเพาะปลูกพืชทั้งในโรงเรือน นอกโรงเรือน และไม้ผลแบบถูกวิธี ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในลุ่มน้ำได้เป็นอย่างดีและ และเป็นโมเดลในการพัฒนางานให้กับลุ่มน้ำอื่นได้นำไปปรับใช้ โดยคุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน ได้ให้คำชม แก่หน่วยงานในพื้นที่ และกลุ่มเกษตรกรที่สามารถบูรณาการงานร่วมกัน จนทำให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็ง และสามารถเป็นแปลงเรียนรู้ในชุมชนได้

 

 

Share this:

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

สวพส.จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ข้อแก้ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา”

ดูทั้งหมด