สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ พกฉ. จัดนิทรรศการงานมหกรรมสืบสาน รักษาต่อยอดกษัตริย์เกษตร & Agri Museum Expo 2019

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรมสืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร & Agri Museum Expo 2019 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การสืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช จ.ปทุมธานี

          การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการทำงานแบบเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และสถาบัน ในการเผยแพร่องค์ความรู้งานโครงการหลวง และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสถาบัน โดยนำเสนอผ่านนิทรรศการ “นวัตกรรมวิถีเกษตรไทยบนพื้นที่สูง” เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรู้จักองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยและงานพัฒนาที่สถาบันเข้าไปส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสร้างผลผลิตที่ปลอดภัยส่งถึงผู้บริโภค

          งานมหกรรมสืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร & Agri Museum Expo 2019 มีเป้าหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การสืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ผ่านนิทรรศการนวัตกรรมวิถีเกษตรไทยจากศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ ภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กว่า 40 หน่วยงาน และอบรมวิชาของแผ่นดิน ตลอดทั้ง 3 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในงานมีสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปจากพี่น้องเครือข่ายทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมี สินค้าให้ผู้มาร่วมงานได้ มาชิม มาชม มาช้อป สินค้าเกษตร ผลผลิตตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ อาหารพื้นบ้าน ขนมไทยโบราณ ซึ่งมีให้เลือกซื้อกันมากมายในราคามิตรภาพกว่า 200 ร้านค้า

          นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาพิเศษหัวข้อ“นวัตกรรมสำหรับ Smart Museum” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรมการเรียนรู้ สุข สนุก กับ Learning trail ในพื้นที่อุทยานการเกษตรสนองพระราชปณิธาน อาทิ โซนเรือขุดคลองสมัยรัชกาลที่ 5 เครื่องบินฝนหลวง บ้านดิน บ้านฟาง อุโมงค์การเรียนรู้นวัตกรรมเกษตร ฯลฯ นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความสนุกสนาน และความรู้ด้านการเกษตร ทั้งยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม