กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สวพส.

       

 

         วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ10 ปี (พ.ศ.2561-2570) ซึ่งสถาบันได้มีจุดเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ โดยโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ได้กำหนดกิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสีเขียว (Green Office)  

         คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้เข้าตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)   อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ทั้ง 6 หมวด ได้แก่
         หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
         หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
         หมวดที่ 3  การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
         หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
         หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
         หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

         โดยนางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันด้านการบริหารจัดการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ทั้งนี้ สถาบันได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 5 ท่าน ดังนี้

  1. นางพรสวรรค์ เครือนวล           สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (สสภ.2)
  2. นายสรรเพ็ชร รอดพินิจ            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
  3. นางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์     กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  4. นางดวงใจ ดวงทิพย์                 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)
  5. นางสาวฐิติธร บุญเรือง            คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

         คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้รับฟังบรรยายการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสถาบัน  และเยี่ยมชมสำนักงาน พร้อมทั้งมีการสรุปผลการประเมินและได้ให้ข้อแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามโครงการสำนักงานสีเขียวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม