กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สวพส.

4 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 184 ครั้ง

       

 

         วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ10 ปี (พ.ศ.2561-2570) ซึ่งสถาบันได้มีจุดเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ โดยโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ได้กำหนดกิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสีเขียว (Green Office)  

         คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้เข้าตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)   อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ทั้ง 6 หมวด ได้แก่
         หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
         หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
         หมวดที่ 3  การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
         หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
         หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
         หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

         โดยนางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันด้านการบริหารจัดการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ทั้งนี้ สถาบันได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 5 ท่าน ดังนี้

  1. นางพรสวรรค์ เครือนวล           สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (สสภ.2)
  2. นายสรรเพ็ชร รอดพินิจ            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
  3. นางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์     กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  4. นางดวงใจ ดวงทิพย์                 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)
  5. นางสาวฐิติธร บุญเรือง            คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

         คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้รับฟังบรรยายการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสถาบัน  และเยี่ยมชมสำนักงาน พร้อมทั้งมีการสรุปผลการประเมินและได้ให้ข้อแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามโครงการสำนักงานสีเขียวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 

Share this:

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส.ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

สวพส. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ คณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

สวพส. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดการสัมมนา

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ดูทั้งหมด