สวพส. เตรียมความพร้อมซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สวพส. เตรียมความพร้อมซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 

 

           วันที่ 28 มิถุนายน 2562  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องดอยคำ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

           สถาบันมีพื้นที่ปฏิบัติงานประกอบด้วยตัวอาคารสำนักงาน ศูนย์ฝึกอบรม อาคารนิทรรศการ หอพัก อาคารเก็บปัจจัยการผลิต โรงเรือนเก็บพัสดุ ตลอดจนโรงเก็บสารเคมี ฯลฯ อีกทั้งพื้นที่สำนักงานและบ้านพักของเจ้าหน้าที่อยู่ติดกับเขตวนอุทยาน ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในฤดูแล้ง  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสถาบันและผู้ที่ใช้บริการของสถาบันต้องได้รับหลักประกันความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ภายใต้การจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัย รวมถึงการอพยพประชาชนไปสู่พื้นที่ปลอดภัย อันเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

         สถาบันได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรเทศบาลตำบลแม่ริม มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย สาธิตวิธีการดับเพลิง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีการฝึกปฏิบัติโดยจำลองสถานการณ์จริงเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย สามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงได้อย่างถูกวิธี ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุบัติภัยแก่เบื้องต้นได้ ซึ่งจะช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากอัคคีภัย ทั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของสถาบัน

 

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม