สวพส. มุ่งมั่น เตรียมความพร้อมเข้าสู่ สำนักงานสีเขียว (Green Office)

14 มิถุนายน 2562 อ่าน: 297 ครั้ง

 

            วันที่ 14 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสถาบัน ก่อนที่จะเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีการติดตามการดำเนินงานทั้ง 6 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
หมวดที่ 3  การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

 

 

            สถาบันได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้ คำแนะนำ และชี้แนะแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งจะมีการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นี้

 

 

             แผนพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561-2570) สถาบันได้มีจุดเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ โดยโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้กำหนดกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการสีเขียว (Green Office) สถาบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยขอบเขตที่ขอการรับรองสำนักงานสีเขียว ได้แก่ อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีขนาดพื้นที่อาคารทั้งหมด 1,440 ตารางเมตร และจำนวนบุคลากร 111 คน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เป็นอย่างดี เพื่อให้สถาบันเป็นหน่วยงานที่ได้การรับรองว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

Share this:

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส.ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

สวพส. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ คณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

สวพส. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดการสัมมนา

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ดูทั้งหมด