สวพส. มุ่งมั่น เตรียมความพร้อมเข้าสู่ สำนักงานสีเขียว (Green Office)

 

            วันที่ 14 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสถาบัน ก่อนที่จะเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีการติดตามการดำเนินงานทั้ง 6 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
หมวดที่ 3  การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

 

 

            สถาบันได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้ คำแนะนำ และชี้แนะแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งจะมีการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นี้

 

 

             แผนพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561-2570) สถาบันได้มีจุดเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ โดยโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้กำหนดกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการสีเขียว (Green Office) สถาบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยขอบเขตที่ขอการรับรองสำนักงานสีเขียว ได้แก่ อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีขนาดพื้นที่อาคารทั้งหมด 1,440 ตารางเมตร และจำนวนบุคลากร 111 คน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เป็นอย่างดี เพื่อให้สถาบันเป็นหน่วยงานที่ได้การรับรองว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม