อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สวพส. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

13 มิถุนายน 2562 อ่าน: 322 ครั้ง

 

         วันที่ 13 มิถุนายน 2562 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)  ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานก่อนที่จะเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยสถาบันได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้ คำแนะนำ และชี้แนะแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งจะมีการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นี้

 

 

         สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานที่ดี การอุปโภคบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลดประมารการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนบุคลากรของสถาบันมีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และเตรียมพร้อมสู่สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

         เพื่อนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร  พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในอุทยานหลวงราชพฤกษ์  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรให้ตอบสนองต่อมาตรการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ในด้านการเป็นหน่วยงานราชการที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อนและยกระดับมาตรฐานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานอื่นได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงสมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยขอบเขตที่ขอการรับรองสำนักงานสีเขียว ได้แก่ พื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ทั้งหมด 468 ไร่ จำนวนบุคลากร 278 คน

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด