อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สวพส. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

 

         วันที่ 13 มิถุนายน 2562 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)  ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานก่อนที่จะเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยสถาบันได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้ คำแนะนำ และชี้แนะแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งจะมีการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นี้

 

 

         สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานที่ดี การอุปโภคบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลดประมารการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนบุคลากรของสถาบันมีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และเตรียมพร้อมสู่สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

         เพื่อนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร  พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในอุทยานหลวงราชพฤกษ์  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรให้ตอบสนองต่อมาตรการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ในด้านการเป็นหน่วยงานราชการที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อนและยกระดับมาตรฐานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานอื่นได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงสมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยขอบเขตที่ขอการรับรองสำนักงานสีเขียว ได้แก่ พื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ทั้งหมด 468 ไร่ จำนวนบุคลากร 278 คน

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม