สวพส. จับมือ สพร.19 เชียงใหม่ ยกระดับฝีมือพนักงานดูแลห้องพัก “ราชพฤกษ์ เพลซ”

 

            

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พัฒนาทักษะสมรรถนะวิชาชีพพนักงานดูแลห้องพัก สร้างองค์ความรู้ ทักษะฝีมือ เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ โดยจัดโครงการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน ตำแหน่ง พนักงานดูแลห้องพัก” ให้แก่บุคลากรของราชพฤกษ์ เพลซ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ณ ราชพฤกษ์ เพลซ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการ

 

 

            สถาบันได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทัตธน จันทร์เทศ ผู้มีความเชียวชาญและชำนาญงาน ในด้านงานโรงแรมและงานบริการอาคารเครื่องดื่ม มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรมและการสอนกว่า 40 ปี พร้อมคณะวิทยากร ได้แก่ อาจารย์ปรียาภรณ์ พิมพ์มโนรส และอาจารย์พอ ธนกิจติยา วิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานดูแลห้องพัก หลักพื้นฐานของงานบริการโรงแรม มาตรฐานการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง การทำความสะอาดห้องพัก การตรวจสอบห้องพัก และภารกิจอื่นๆ เช่น การควบคุมดูแลงานผ้าลินิน เครื่องแบบพนักงาน การให้บริการซักรีด การตรวจสอบความเรียบร้อย เพื่อนำไปสู่การเป็นพนักงานดูแลห้องพักมืออาชีพ

 

 

 

             โดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โดยทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมหารือความต้องการฝึกอบรมและวิเคราะห์เพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมที่มีเนื้อหาครอบคลุม ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

 

 

 

            การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก และยกระดับ ส่งเสริมคุณค่าความสำคัญของตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก ตลอดจนพัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การบริการห้องพักของ “ราชพฤกษ์ เพลซ” ซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ภายใต้การบริการจัดการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้รับความพึงพอใจสูงสุด สร้างความประทับใจ และให้บริการได้อย่างเป็นมาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม