สวพส. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562

5 มิถุนายน 2562 อ่าน: 496 ครั้ง

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 ในฐานะฝ่ายเลขานุการ เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม และ ดร.ทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านบริหารจัดการ เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อติดตามการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคให้เป็นไปตามแผนร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการดำเนินงานแก้ปัญหาและปรับปรุงการดำเนินงานระยะต่อไป โดยมีเนื้อการประชุมดังนี้

  1. แจ้งประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
  2. รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการปี พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
  3. รายงานผลการดำเนินงานสะสมปี พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
  4. แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ
  5. การดำเนินงานในระยะต่อไป การแก้ปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

 

วิดีทัศน์ สรุปผลการดำเนินงาน 2561 จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร:
Slides นำเสนอประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1-2562

Share this:

ห้วยเขย่ง “เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีที่ยั่งยืน” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยเขย่งจัดกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีที่ยั่งยืน” ณ แปลงปลูกพืชอินทรีย์ 70 ไร่ บ้านห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ประชุมบริหารจัดการเชื้อเพลิงห้ามเผาต้านหมอกควัน วันที่ 21 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบลดลด ละ เลิก การใช้สารเคมี เกษตรกร ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบ จ.น่าน พร้อมลด ละ เลิก การใช้สารเคมี โดยองค์ความรู้จากโครงการหลวง จัดโดย สวพส.

สวพส.ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2563 วันที่ 14 มกราคม 2563 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

เยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพยาวชนบนพื้นที่สูง โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการเน้นปลูกฝังและสร้างเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อยอดอาชีพทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศ ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในชุมชน สร้างเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของงานเกษตร

ดูทั้งหมด