ปางยางตั้งเป้าเป็นแหล่งรวบรวมพันธ์และผลผลิตอะโวคาโดใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน

24 พฤษภาคม 2562 อ่าน: 422 ครั้ง

 

   

         สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยโครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน จัดกิจกรรม Field Day (ฟิลเดย์) “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกอะโวคาโดภายใต้การปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการหลวง” ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว จังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานได้จัดกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การปลูกอะโวคาโด ปลูกหญ้าแฝก เข้าร่วมเรียนรู้ในฐานกิจกรรม จำนวน 8 ฐาน โดยได้บรรยายและสาธิตองค์ความรู้ได้แก่
1.การปรับปรุงดินและผลิตปุ๋ยหมัก
2.การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
3.หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
4.การลดการใช้สารเคมี การผลิตพืชอาหารปลอดภัย (GAP) และการตรวจคัดกรองโลหิตหาสารตกค้างในร่างกาย
5.การปลูกอะโวคาโด
6.การปลูกเสาวรสหวาน
7.การปลูกองุ่น
8.การปลูกผักในโรงเรือน


         กิจกรรมครั้งนี้มีชาวบ้านและเกษตรกรจากพื้นที่ข้างเคียง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งต่างก็สนใจในฐานการเรียนรู้และมีความตั้งใจศึกษาองค์ความรู้กันอย่างมาก

 

 

 

            โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง ตั้งเป้าหมายจะพัฒนาหมู่บ้านปางยางให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ของโครงการหลวงและผลผลิตอะโวคาโดใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านปลูกอะโวคาโดเป็นพันธ์พื้นเมือง ไม่ค่อยมีคุณภาพ แต่เจ้าหน้าที่เข้ามาส่งเสริมโดยการเปลี่ยนยอด เป็นพันธุ์ แฮพ พีเตอสัน บัคคาเนีย ซึ่งมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยโดยในปี 2561 หมู่บ้านปางยางสามารถจำหน่ายผลผลิตได้กว่า 500,000 บาท โดยมีพ่อค้ามารับซื้อในชุมชนและสะขายในตลาดข้อตกลงและตลาดจังหวัดน่าน ปัจจุบัน มีอะโวคาโดกว่า 1,000 ไร่ หรือ ประมาณ 40,000 กว่าต้น มีเกษตรกรรวมกลุ่มเป็นผู้ปลูกอะโวคาโดในโครงการ จำนวน 37 หลังคาเรือน ซึ่งบ้านปางยางมีทั้งสิ้น 56 หลังคาเรือน นับว่า เกษตรกรให้ความสนใจการปลูกอะโวคาโดเป็นจำนวนมาก ซึ่งในอนาคตจะยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และเป็นอีก 1 ช่องทางที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้

            หมู่บ้านปางยาง ได้เข้าร่วมดำเนินงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรโดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างรายได้ เช่น ส่งเสริมการปลูกผักในและนอกโรงเรือน เพื่อจำหน่ายในตลาดชุมชนและตลาดท้องถิ่น สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยการทำนาขั้นบันไดและมีการส่งเสริมการปลูกไม้ผลที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เช่น อะโวคาโด องุ่น สตรอเบอร์รี่ พลับ อีกทั้งเกษตรกรยังได้รับการส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาแปลงของตนเองให้เป็นแปลงเรียนรู้ การปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการหลวงได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

Share this:

ห้วยเขย่ง “เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีที่ยั่งยืน” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยเขย่งจัดกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีที่ยั่งยืน” ณ แปลงปลูกพืชอินทรีย์ 70 ไร่ บ้านห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ประชุมบริหารจัดการเชื้อเพลิงห้ามเผาต้านหมอกควัน วันที่ 21 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบลดลด ละ เลิก การใช้สารเคมี เกษตรกร ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบ จ.น่าน พร้อมลด ละ เลิก การใช้สารเคมี โดยองค์ความรู้จากโครงการหลวง จัดโดย สวพส.

สวพส.ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2563 วันที่ 14 มกราคม 2563 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

เยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพยาวชนบนพื้นที่สูง โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการเน้นปลูกฝังและสร้างเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อยอดอาชีพทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศ ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในชุมชน สร้างเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของงานเกษตร

ดูทั้งหมด