สวพส. เดินหน้า!!! ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและสร้างวินัยจราจร

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและสร้างวินัยจราจร ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ให้แก่ พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่สถาบัน ในหลักสูตร “กฎจราจรและการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายเมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

          นายเมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กล่าวว่า สถาบันเล็งเห็นถึงความสำคัญสร้างความปลอดภัยในการทำงานแก่บุคลากรของสถาบันจึงจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจกฎจราจร มารยาทในการขับรถ และการขับขี่อย่างปลอดภัย อันเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับรถ รวมถึงการรักษารถยนต์ให้มีสภาพและอายุการใช้งานได้นาน ซึ่งจะช่วยรักษาทรัพย์สินของสถาบันมิให้เกิดความเสียหาย

          ร.ต.อ.ธาตรี พงมาลา รองสารวัตรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และ ร.ต.อ.วิทยา ศิริรัตน์ รองสารวัตรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรเบื้องต้นที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ขั้นตอนการปฏิบัติภายหลังเกิดอุบัติเหตุ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับขี่เพื่อนำไปสู่การเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพ  

 

          นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากทีมครูฝึกช่างเทคนิคของบริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด นำโดยคุณนิคม ปันธนะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นอย่างถูกวิธี เพื่อทะนุถนอมอายุการใช้งานของรถยนต์และเกิดความปลอดภัยทั้งต่อผู้ขับรถและผู้ใช้ทางร่วมกัน 

          ในการอบรมครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย ภายใต้กฎหมาย ข้อควรรู้ ข้อพึงระวังในการใช้รถใช้ถนน เครื่องหมายจราจร รวมถึงแนวปฏิบัติในการดูแลรักษารถเพื่อให้พร้อมใช้งาน เป็นการสร้างความตระหนักแก่พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ของสถาบันในฐานะพลเมือง ที่จะต้องมีความรับผิดชอบในการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ และเป็นความห่วงใยที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จะต้องดูแลให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันทุกคนปลอดภัย โดยที่ทุกๆ ฝ่ายจะต้องร่วมมือในการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร่วมกัน และตระหนักรู้อยู่เสมอในฐานะพลเมือง

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม