สวพส. เดินหน้า!!! ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและสร้างวินัยจราจร

15 พฤษภาคม 2562 อ่าน: 258 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและสร้างวินัยจราจร ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ให้แก่ พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่สถาบัน ในหลักสูตร “กฎจราจรและการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายเมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

          นายเมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กล่าวว่า สถาบันเล็งเห็นถึงความสำคัญสร้างความปลอดภัยในการทำงานแก่บุคลากรของสถาบันจึงจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจกฎจราจร มารยาทในการขับรถ และการขับขี่อย่างปลอดภัย อันเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับรถ รวมถึงการรักษารถยนต์ให้มีสภาพและอายุการใช้งานได้นาน ซึ่งจะช่วยรักษาทรัพย์สินของสถาบันมิให้เกิดความเสียหาย

          ร.ต.อ.ธาตรี พงมาลา รองสารวัตรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และ ร.ต.อ.วิทยา ศิริรัตน์ รองสารวัตรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรเบื้องต้นที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ขั้นตอนการปฏิบัติภายหลังเกิดอุบัติเหตุ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับขี่เพื่อนำไปสู่การเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพ  

 

          นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากทีมครูฝึกช่างเทคนิคของบริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด นำโดยคุณนิคม ปันธนะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นอย่างถูกวิธี เพื่อทะนุถนอมอายุการใช้งานของรถยนต์และเกิดความปลอดภัยทั้งต่อผู้ขับรถและผู้ใช้ทางร่วมกัน 

          ในการอบรมครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย ภายใต้กฎหมาย ข้อควรรู้ ข้อพึงระวังในการใช้รถใช้ถนน เครื่องหมายจราจร รวมถึงแนวปฏิบัติในการดูแลรักษารถเพื่อให้พร้อมใช้งาน เป็นการสร้างความตระหนักแก่พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ของสถาบันในฐานะพลเมือง ที่จะต้องมีความรับผิดชอบในการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ และเป็นความห่วงใยที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จะต้องดูแลให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันทุกคนปลอดภัย โดยที่ทุกๆ ฝ่ายจะต้องร่วมมือในการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร่วมกัน และตระหนักรู้อยู่เสมอในฐานะพลเมือง

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด