ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

11 เมษายน 2562 อ่าน: 334 ครั้ง

 

           วันที่ 11เมษายน 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงได้เดินทางเข้าร่วมประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนเมษายน 2562 ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยประธานองคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต  ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืน"จากนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบโล่รางวัลแก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง จำนวน 12 แห่ง ซึ่งได้รับรางวัลชุมชนคาร์บอนต่ำในระดับดีเยี่ยม 11 ชุมชน และระดับดีมาก 1 ชุมชน การดำเนินโครงการชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืนนี้ มูลนิธิโครงการหลวงได้ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  ดำเนินโครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและเพื่อให้ชุมชนโครงการหลวงตื่นตัวและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเกิดสภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยลดกิจกรรมการดำรงชีวิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ดำเนินงานในระยะแรก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559ร่วมกับชุมชนโครงการหลวง 12 แห่ง ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 11 แห่งมีแผนการดำเนินงานตลอดโครงการเกี่ยวข้องใน 4 มิติการพัฒนา ได้แก่

มิติที่ 1 การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายมาตรฐานอาหารปลอดภัย

มิติที่ 2 การฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง 

มิติที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยชุมชนที่ดี

มิติที่ 4 การสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เอง

 

      จากการเข้าตรวจประเมินชุมชนของคณะทำงาน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน .2561-มกราคม 2562  มีผลการตรวจประเมินในระดับดีเยี่ยมจำนวน 11 ชุมชน และดีมาก 1 ชุมชนถือได้ว่ามูลนิธิโครงการหลวงเป็นหน่วยงานแรกที่เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนโครงการแรกของประเทศไทยและในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะขยายผลการดำเนินงานระยะที่สอง ไปยังพื้นที่ชุมชนโครงการหลวงอีก 9 แห่งต่อไป

 

 

          จากนั้น องคมนตรีได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในโอกาสที่ครบวาระการปฏิบัติงานและรับฟังรายงานการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของกองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์โดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน โดยนำปุ๋ยปลาปุ๋ยอินทรีย์น้ำ น้ำหมักไส้เดือนดิน มาทำการปรุงสูตรใหม่ให้เป็นสารละลายอินทรีย์สำหรับปลูกพืชออร์แกนิคส์ไฮโดรโพนิคส์ทำให้โครงการหลวงสามารถลดต้นทุนการสั่งซื้อปุ๋ยจากภายนอก และจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์มีคุณภาพได้ในราคาถูก พืชผักที่ได้ปลอดภัยจากสารพิษและปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ศูนย์อารักขาพืชได้เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่โครงการหลวงในช่วงฤดูร้อน ซึ่งจะส่งผลต่อการระบาดของแมลง โดยเฉพาะแมลงกลุ่มปากดูดและปากกัดชนิดพืชที่เฝ้าระวัง ได้แก่ ผักตระกูลกะหล่ำ  ผักตระกูลสลัด  มะเขือเทศ พีช ราสเบอร์รี และชนิดศัตรูพืชที่ต้องเฝ้าระวัง คือ  หนอนใยผัก เพลี้ยอ่อน ด้วงหมัดผัก หนอนกระทู้ผัก แมลงหวี่ขาว ไร เพลี้ยไฟ

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด