ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

11 เมษายน 2562 อ่าน: 524 ครั้ง

 

           วันที่ 11เมษายน 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงได้เดินทางเข้าร่วมประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนเมษายน 2562 ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยประธานองคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต  ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืน"จากนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบโล่รางวัลแก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง จำนวน 12 แห่ง ซึ่งได้รับรางวัลชุมชนคาร์บอนต่ำในระดับดีเยี่ยม 11 ชุมชน และระดับดีมาก 1 ชุมชน การดำเนินโครงการชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืนนี้ มูลนิธิโครงการหลวงได้ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  ดำเนินโครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและเพื่อให้ชุมชนโครงการหลวงตื่นตัวและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเกิดสภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยลดกิจกรรมการดำรงชีวิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ดำเนินงานในระยะแรก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559ร่วมกับชุมชนโครงการหลวง 12 แห่ง ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 11 แห่งมีแผนการดำเนินงานตลอดโครงการเกี่ยวข้องใน 4 มิติการพัฒนา ได้แก่

มิติที่ 1 การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายมาตรฐานอาหารปลอดภัย

มิติที่ 2 การฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง 

มิติที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยชุมชนที่ดี

มิติที่ 4 การสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เอง

 

      จากการเข้าตรวจประเมินชุมชนของคณะทำงาน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน .2561-มกราคม 2562  มีผลการตรวจประเมินในระดับดีเยี่ยมจำนวน 11 ชุมชน และดีมาก 1 ชุมชนถือได้ว่ามูลนิธิโครงการหลวงเป็นหน่วยงานแรกที่เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนโครงการแรกของประเทศไทยและในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะขยายผลการดำเนินงานระยะที่สอง ไปยังพื้นที่ชุมชนโครงการหลวงอีก 9 แห่งต่อไป

 

 

          จากนั้น องคมนตรีได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในโอกาสที่ครบวาระการปฏิบัติงานและรับฟังรายงานการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของกองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์โดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน โดยนำปุ๋ยปลาปุ๋ยอินทรีย์น้ำ น้ำหมักไส้เดือนดิน มาทำการปรุงสูตรใหม่ให้เป็นสารละลายอินทรีย์สำหรับปลูกพืชออร์แกนิคส์ไฮโดรโพนิคส์ทำให้โครงการหลวงสามารถลดต้นทุนการสั่งซื้อปุ๋ยจากภายนอก และจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์มีคุณภาพได้ในราคาถูก พืชผักที่ได้ปลอดภัยจากสารพิษและปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ศูนย์อารักขาพืชได้เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่โครงการหลวงในช่วงฤดูร้อน ซึ่งจะส่งผลต่อการระบาดของแมลง โดยเฉพาะแมลงกลุ่มปากดูดและปากกัดชนิดพืชที่เฝ้าระวัง ได้แก่ ผักตระกูลกะหล่ำ  ผักตระกูลสลัด  มะเขือเทศ พีช ราสเบอร์รี และชนิดศัตรูพืชที่ต้องเฝ้าระวัง คือ  หนอนใยผัก เพลี้ยอ่อน ด้วงหมัดผัก หนอนกระทู้ผัก แมลงหวี่ขาว ไร เพลี้ยไฟ

 

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด