ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

1 มีนาคม 2562 อ่าน: 375 ครั้ง

       เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์  ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติ จำนวน 4 ด้าน เพื่อให้ สวพส. เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 -2570) ประกอบด้วย

       1.นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมให้ชุมชนเป้าหมายมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จากการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวงมาปรับใช้  ส่งเสริมให้ชุมชนเป้าหมายบนพื้นที่สูงมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้จากงานโครงการหลวง รณรงค์ให้ชุมชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์แบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

       2.นโยบายด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เน้นการตอบสนองของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

       3.นโยบายด้านองค์การ เน้นส่งเสริมองค์กรให้มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศ และการสื่อสารองค์กร

       4.นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน เน้นเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคลด้วยระบบสมรรถนะ ความก้าวหน้าในอาชีพ และปรับปรุงสวัสดิการและประโยชน์เพื่อเกื้อกูลอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ตระหนักในคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

 

 

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด