ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

1 มีนาคม 2562 อ่าน: 282 ครั้ง

       เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์  ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติ จำนวน 4 ด้าน เพื่อให้ สวพส. เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 -2570) ประกอบด้วย

       1.นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมให้ชุมชนเป้าหมายมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จากการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวงมาปรับใช้  ส่งเสริมให้ชุมชนเป้าหมายบนพื้นที่สูงมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้จากงานโครงการหลวง รณรงค์ให้ชุมชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์แบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

       2.นโยบายด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เน้นการตอบสนองของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

       3.นโยบายด้านองค์การ เน้นส่งเสริมองค์กรให้มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศ และการสื่อสารองค์กร

       4.นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน เน้นเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคลด้วยระบบสมรรถนะ ความก้าวหน้าในอาชีพ และปรับปรุงสวัสดิการและประโยชน์เพื่อเกื้อกูลอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ตระหนักในคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

 

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด