สวพส. ลงพื้นที่ปางหินฝน สร้างความเชื่อมั่น พัฒนาบุคลากร เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานตามแนวทางโครงการหลวง

28 กุมภาพันธ์ 2562 อ่าน: 377 ครั้ง

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ จัดประชุมอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 และศึกษาดูงานในพื้นที่การดำเนินงานของสถาบัน  ณ  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร พร้อมคณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

          นางสาวรุจิรา  ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้แจ้งให้ทราบว่า การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากร จากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน   

          นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานอนุกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำว่า หลักการดำเนินงานของสถาบันนั้นก็คือ ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน

          จากนั้น ประธานอนุกรรมการฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าในเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงตามแผนพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561- 2570) และทบทวนกระบวนการทำงานของสถาบันตามแผนพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570) อีกทั้งในที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะระหว่างคณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 

          คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ได้เข้าเยี่ยมชมโรงคัดบรรจุ ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน และแปลงของเกษตรกรตัวอย่าง นายสุรโชค กูลสวัสดิ์มงคล พร้อมสอบถามถึงการประกอบอาชีพ และการปลูกพืชเพื่อสร้างรายได้ โดยนายอดิเรก อินต๊ะฟองคำ ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม 1 (ลุ่มน้ำปิง-กลอง) และนายมนตรี สมยศ นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา สำนักพัฒนา บรรยายสรุปการดำเนินงานว่า เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝนประกอบด้วยชนเผ่าที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อาทิ เผ่าม้ง กะเหรี่ยง  คนเมือง  ลั๊วะ และไทยใหญ่ ชุมชนบ้านปางหินฝนเป็นอีกชุนชนหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ำ การลดการใช้สารเคมี การใช้ที่ดิน ควบคุมการบุกรุกป่า และการปรับการใช้รูปแบบที่ดินตามหลักวิชาการ จะเห็นได้ว่า ผลของอนุรักษ์ดินและน้ำนี้สามารถทำให้พื้นดินเสื่อมโทรม กลับมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมมากมาย ดินได้รับการฟื้นฟูให้อุดมสมบูรณ์โดยวิธีการตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยในการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญยิ่ง

   

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด