สำนักพัฒนา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558

 

สำนักพัฒนา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558
ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 21-24 กันยายน 2558

 

 

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและการพัฒนาการเกษตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมทั้งมอบนโยบายในการทำงานของสำนักพัฒนาในปี 2559 หลังจากนั้นนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา ได้นำเสนอกรอบการทำงานของสำนักพัฒนาในปี 2559 ซึ่งเน้นการทำงานโดยตอบโจทย์นโยบายของสถาบันเป็นหลัก มีการวิเคราะห์และวางแผนการทำงานที่รอบคอบและชัดเจนมากขึ้น และใช้กระบวนการจัดการความรู้มาพัฒนางานของเจ้าหน้าที่ สร้างการทำงานเป็นทีม และมุ่งเน้นการทำงานเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น และในช่วงบ่าย ได้มีการแบ่งกลุ่มหารือในประเด็นที่สำคัญต่อการทำงานของสำนักพัฒนาในปี 2559 ประกอบด้าย การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานภายในสำนักพัฒนา การเชื่อมโยงการทำงานกับส่วนงานอื่นในสถาบัน รวมถึงการจัดทำแผนแม่บทของโครงการขยายผลฯ ในระยะต่อไป

นอกจากนี้ ได้มีการศึกษาดูงานด้านองค์ความรู้ทางการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่าง และ ไร่องุ่นลายเถาว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งมีรูปแบบองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการพัฒนาการผลิตข้าวโพดที่หลากหลายพันธุ์ การผลิตองุ่นแบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีแนวคิดด้านการตลาดที่เน้นการรักษามาตรฐานคุณภาพของผลผลิตและการรักษาฐานลูกค้าประจำ มากกว่าการหาตลาดภายนอก รวมทั้งการบริหารจัดการภายในไร่ ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้บางเรื่องมาปรับใช้ในการส่งเสริมของสำนักพัฒนาได้

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม