สำนักพัฒนา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558

18 ตุลาคม 2558 อ่าน: 248 ครั้ง

 

สำนักพัฒนา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558
ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 21-24 กันยายน 2558

 

 

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและการพัฒนาการเกษตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมทั้งมอบนโยบายในการทำงานของสำนักพัฒนาในปี 2559 หลังจากนั้นนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา ได้นำเสนอกรอบการทำงานของสำนักพัฒนาในปี 2559 ซึ่งเน้นการทำงานโดยตอบโจทย์นโยบายของสถาบันเป็นหลัก มีการวิเคราะห์และวางแผนการทำงานที่รอบคอบและชัดเจนมากขึ้น และใช้กระบวนการจัดการความรู้มาพัฒนางานของเจ้าหน้าที่ สร้างการทำงานเป็นทีม และมุ่งเน้นการทำงานเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น และในช่วงบ่าย ได้มีการแบ่งกลุ่มหารือในประเด็นที่สำคัญต่อการทำงานของสำนักพัฒนาในปี 2559 ประกอบด้าย การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานภายในสำนักพัฒนา การเชื่อมโยงการทำงานกับส่วนงานอื่นในสถาบัน รวมถึงการจัดทำแผนแม่บทของโครงการขยายผลฯ ในระยะต่อไป

นอกจากนี้ ได้มีการศึกษาดูงานด้านองค์ความรู้ทางการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่าง และ ไร่องุ่นลายเถาว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งมีรูปแบบองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการพัฒนาการผลิตข้าวโพดที่หลากหลายพันธุ์ การผลิตองุ่นแบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีแนวคิดด้านการตลาดที่เน้นการรักษามาตรฐานคุณภาพของผลผลิตและการรักษาฐานลูกค้าประจำ มากกว่าการหาตลาดภายนอก รวมทั้งการบริหารจัดการภายในไร่ ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้บางเรื่องมาปรับใช้ในการส่งเสริมของสำนักพัฒนาได้

 

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด