สำนักพัฒนา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558

18 ตุลาคม 2558 อ่าน: 214 ครั้ง

 

สำนักพัฒนา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558
ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 21-24 กันยายน 2558

 

 

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและการพัฒนาการเกษตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมทั้งมอบนโยบายในการทำงานของสำนักพัฒนาในปี 2559 หลังจากนั้นนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา ได้นำเสนอกรอบการทำงานของสำนักพัฒนาในปี 2559 ซึ่งเน้นการทำงานโดยตอบโจทย์นโยบายของสถาบันเป็นหลัก มีการวิเคราะห์และวางแผนการทำงานที่รอบคอบและชัดเจนมากขึ้น และใช้กระบวนการจัดการความรู้มาพัฒนางานของเจ้าหน้าที่ สร้างการทำงานเป็นทีม และมุ่งเน้นการทำงานเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น และในช่วงบ่าย ได้มีการแบ่งกลุ่มหารือในประเด็นที่สำคัญต่อการทำงานของสำนักพัฒนาในปี 2559 ประกอบด้าย การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานภายในสำนักพัฒนา การเชื่อมโยงการทำงานกับส่วนงานอื่นในสถาบัน รวมถึงการจัดทำแผนแม่บทของโครงการขยายผลฯ ในระยะต่อไป

นอกจากนี้ ได้มีการศึกษาดูงานด้านองค์ความรู้ทางการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่าง และ ไร่องุ่นลายเถาว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งมีรูปแบบองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการพัฒนาการผลิตข้าวโพดที่หลากหลายพันธุ์ การผลิตองุ่นแบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีแนวคิดด้านการตลาดที่เน้นการรักษามาตรฐานคุณภาพของผลผลิตและการรักษาฐานลูกค้าประจำ มากกว่าการหาตลาดภายนอก รวมทั้งการบริหารจัดการภายในไร่ ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้บางเรื่องมาปรับใช้ในการส่งเสริมของสำนักพัฒนาได้

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด