สวพส. พัฒนาผู้นำเกษตร ยกระดับองค์ความรู้สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง

21 กุมภาพันธ์ 2562 อ่าน: 467 ครั้ง

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผู้นำเกษตรกรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2562” ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้กล่าวว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงแนวทางการยกระดับการพัฒนาชุมชนตามแผนการพัฒนาและวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในระยะ 10 ปี และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่สถาบันเข้าดำเนินงานใหม่ในปี 2562 และระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกลยุทธ์การยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสถาบันในรูปแบบของนิทรรศการ สื่อองค์ความรู้รูปแบบต่างๆ ที่แสดงสัญลักษณ์ตราสถาบันให้กับผู้นำเกษตรกรนำไปเผยแพร่ต่อไป

          นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานคณะกรรมการสถาบัน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้นำเกษตรกรและผู้นำชุมชนจากแต่ละพื้นที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานพัฒนาพื้นที่สูงร่วมกับสถาบัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนางานสำคัญด้านต่างๆ ประสานงานและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง มีการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปปรับใช้และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง

          การจัดงานครั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงานของสถาบันได้รับฟังแนวทางการยกระดับการพัฒนาชุมชนตามแผนการพัฒนาและวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะ 10 ปี และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานในการยกระดับพื้นที่การพัฒนาพื้นที่สูง อย่างยั่งยืนร่วมกัน อีกทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการตัวอย่างชุมชนตามระดับเกณฑ์ความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง A B C จากพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งผู้ร่วมงานจากหน่วยงานร่วมบูรณาการยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมงานนิทรรศการ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ภายใน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสร้างความเป็นเอกราช ความมั่นคง และความเป็นไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนทำให้สยามประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอารยะประเทศ

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด