สวพส. พัฒนาผู้นำเกษตร ยกระดับองค์ความรู้สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง

21 กุมภาพันธ์ 2562 อ่าน: 347 ครั้ง

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผู้นำเกษตรกรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2562” ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้กล่าวว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงแนวทางการยกระดับการพัฒนาชุมชนตามแผนการพัฒนาและวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในระยะ 10 ปี และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่สถาบันเข้าดำเนินงานใหม่ในปี 2562 และระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกลยุทธ์การยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสถาบันในรูปแบบของนิทรรศการ สื่อองค์ความรู้รูปแบบต่างๆ ที่แสดงสัญลักษณ์ตราสถาบันให้กับผู้นำเกษตรกรนำไปเผยแพร่ต่อไป

          นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานคณะกรรมการสถาบัน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้นำเกษตรกรและผู้นำชุมชนจากแต่ละพื้นที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานพัฒนาพื้นที่สูงร่วมกับสถาบัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนางานสำคัญด้านต่างๆ ประสานงานและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง มีการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปปรับใช้และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง

          การจัดงานครั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงานของสถาบันได้รับฟังแนวทางการยกระดับการพัฒนาชุมชนตามแผนการพัฒนาและวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะ 10 ปี และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานในการยกระดับพื้นที่การพัฒนาพื้นที่สูง อย่างยั่งยืนร่วมกัน อีกทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการตัวอย่างชุมชนตามระดับเกณฑ์ความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง A B C จากพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งผู้ร่วมงานจากหน่วยงานร่วมบูรณาการยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมงานนิทรรศการ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ภายใน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสร้างความเป็นเอกราช ความมั่นคง และความเป็นไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนทำให้สยามประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอารยะประเทศ

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด