ประธานอนุวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะอนุกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ ผาผึ้ง - ศรีคีรีรักษ์

18 มกราคม 2562 อ่าน: 401 ครั้ง

 

           วันที่ 15 มกราคม 2562 นายชวลิต  ชูขจร ประธานอนุวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา  นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร นางเปรมพิมล  พิมพ์พันธุ์ นายสุรศักดิ์  ทองเพียร  รศ.อุณารุจ  บุญประกอบ  รศ.ณัฐา  โพธาภรณ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์  อ.วังเจ้า จ.ตาก โดยมีนายวิรัตน์  ปราบทุกข์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ด้านการพัฒนา และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่ โดยได้นำเสนอกระบวนการทำงานโดยใช้องค์ความรู้โครงการหลวงและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในพื้นที่และการใช้ฐานข้อมูลในการบูรณาการงานแบบทุกภาคส่วน อีกทั้งในที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความคิดและข้อเสนอระหว่างเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกลุ่มชาวบ้าน เกษตรกร โดยเน้นเรื่องอาชีพและการกำหนดเขตพื้นที่ป่า พื้นที่ดินทำกิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งให้ชุมชนเป็นจุดศูนย์กลาง ทำการกำหนดขอบพื้นที่ (Zoning) จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง จนชาวบ้านเข้าใจเรื่องความสำคัญของอนุรักษ์ผืนป่า ความจำเป็นของป่าต้นน้ำลำธาร และได้รวมใจกันคืนพื้นที่ดินทำกินบริเวณพื้นที่แนวกันชนระหว่างป่าไม้และพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน (Buffer Zone) ระยะ 50 เมตร เพื่อใช้ปลูกป่าสร้างรายได้ เป็นแหล่งอาหารของครัวเรือน (Food Bank) และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและประเทศอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด