ประธานอนุวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะอนุกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ ผาผึ้ง - ศรีคีรีรักษ์

18 มกราคม 2562 อ่าน: 558 ครั้ง

 

           วันที่ 15 มกราคม 2562 นายชวลิต  ชูขจร ประธานอนุวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา  นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร นางเปรมพิมล  พิมพ์พันธุ์ นายสุรศักดิ์  ทองเพียร  รศ.อุณารุจ  บุญประกอบ  รศ.ณัฐา  โพธาภรณ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์  อ.วังเจ้า จ.ตาก โดยมีนายวิรัตน์  ปราบทุกข์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ด้านการพัฒนา และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่ โดยได้นำเสนอกระบวนการทำงานโดยใช้องค์ความรู้โครงการหลวงและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในพื้นที่และการใช้ฐานข้อมูลในการบูรณาการงานแบบทุกภาคส่วน อีกทั้งในที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความคิดและข้อเสนอระหว่างเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกลุ่มชาวบ้าน เกษตรกร โดยเน้นเรื่องอาชีพและการกำหนดเขตพื้นที่ป่า พื้นที่ดินทำกิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งให้ชุมชนเป็นจุดศูนย์กลาง ทำการกำหนดขอบพื้นที่ (Zoning) จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง จนชาวบ้านเข้าใจเรื่องความสำคัญของอนุรักษ์ผืนป่า ความจำเป็นของป่าต้นน้ำลำธาร และได้รวมใจกันคืนพื้นที่ดินทำกินบริเวณพื้นที่แนวกันชนระหว่างป่าไม้และพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน (Buffer Zone) ระยะ 50 เมตร เพื่อใช้ปลูกป่าสร้างรายได้ เป็นแหล่งอาหารของครัวเรือน (Food Bank) และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและประเทศอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด