สวพส. ร่วมประชุมเพื่อประสานงานในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่บ้านผาผึ้ง และ บ้านศรีคีรีรักษ์

 

      เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมเพื่อประสานงานในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่บ้านผาผึ้ง และ บ้านศรีคีรีรักษ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยมี พันเอกวชิรวิชญ์ สาริกานนท์ รองหัวหน้าอำนวยการประสานงาน คก.พมพ.จว.ต.ก-ม.ส. เป็นประธาน

สรุปประเด็น ดังนี้
 1.ชี้แจงแผนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3
 2.ชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2562
 3.ชี้แจงแผนการดำเนินงานในพื้นที่บ้านผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

สวพส.ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน กลยุทธ์การทำงาน และแผนงานการดำเนินงานประจำปี 2562 โดย นายเดชธพล กล่อมจอหอ ผู้จัดการลุ่มน้ำสาละวิน ให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในแนวทางการทำงาน โดยนำกลยุทธ์และวิธีการ Buffer zone ไปปรับใช้ในการพัฒนาในพื้นที่อื่นเขตพื้นที่ป่าไม้และอุทยาน เพื่อลดและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม