ลุ่มน้ำปิง จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2558 และแนวทางการขับเคลื่อนแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

 

"ลุ่มน้ำปิง จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2558
และแนวทางการขับเคลื่อนแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ"
วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2558
ณ ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา เป็นผู้นำเสนอรูปแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง หลังจากนั้นจึงได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย นายอดิเรก อินต๊ะฟองคำ ผู้จัดการโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงและแม่กลอง ในช่วงบ่าย ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิง ปีงบประมาณ 2558 และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่อง "การจัดทำแผนชุมชน และการขับเคลื่อนแผนชุมชนที่ดีมีคุณภาพ"

จากการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง-กลอง รวมถึงเกษตรกรผู้นำซึ่งเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานขยายผลโครงการหลวงร่วมกัน ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการทำงานร่วมกันในปี 2559 ซึ่งทางลุ่มน้ำปิงจะรับไปปรับใช้ในการทำงานบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนต่อไป

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม