ลุ่มน้ำปิง จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2558 และแนวทางการขับเคลื่อนแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

18 ตุลาคม 2558 อ่าน: 220 ครั้ง

 

"ลุ่มน้ำปิง จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2558
และแนวทางการขับเคลื่อนแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ"
วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2558
ณ ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา เป็นผู้นำเสนอรูปแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง หลังจากนั้นจึงได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย นายอดิเรก อินต๊ะฟองคำ ผู้จัดการโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงและแม่กลอง ในช่วงบ่าย ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิง ปีงบประมาณ 2558 และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่อง "การจัดทำแผนชุมชน และการขับเคลื่อนแผนชุมชนที่ดีมีคุณภาพ"

จากการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง-กลอง รวมถึงเกษตรกรผู้นำซึ่งเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานขยายผลโครงการหลวงร่วมกัน ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการทำงานร่วมกันในปี 2559 ซึ่งทางลุ่มน้ำปิงจะรับไปปรับใช้ในการทำงานบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนต่อไป

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด