การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

14 กันยายน 2561 อ่าน: 708 ครั้ง

 

            วันที่ 14 กันยายน 2561  ดร. จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ โดยเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ “นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย เพื่อการพัฒนางานบนพื้นที่สูงโครงการหลวง” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการ และนักพัฒนาพื้นที่สูง กว่า 450 คน ณ ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

            ด้วยงานวิจัยเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนางานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดกว่า 4 ทศวรรษ ประกอบกับนโยบายสำคัญของมูลนิธิที่มุ่งสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงให้มีความยั่งยืนสืบไป ดังนั้นการวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงจึงมุ่งเน้นการสรรค์สร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน ทั้งด้านการเกษตร สังคม สิ่งแวดล้อม และการตลาด รวมทั้งเพื่อใช้แก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ในการจัดประชุมวิชาการผลงานวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการนำเสนอผลสำเร็จและความก้าวหน้างานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อนำไปสู่การพัฒนา เผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านงานวิชาการระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรวิจัย เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุมัติงบประมาณดำเนินงานวิจัยใน 10 สาขา โดยมีงานวิจัยหลัก จำนวน 36 โครงการ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนโครงการหลวง ยังได้อนุมัติงบประมาณดำเนินงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 5 แผนงาน รวม 44 โครงการหลัก 92 โครงการย่อย

 

            การจัดประชุมวิชาการผลงานวิจัย ประจำปี 2561 ครั้งนี้ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ได้ประกอบพิธีเปิดการประชุมในเวลา 09.15 น และให้โอวาทแก่นักวิจัยและผู้ร่วมประชุมโดยให้เน้นการศึกษาต่อยอดงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมจากผลงานวิจัย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

            จากนั้น พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย เพื่อการพัฒนางานบนพื้นที่สูงโครงการหลวง” เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนางานของโครงการหลวงให้มีความยั่งยืน เป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 

            นอกจากนั้น ยังมีการบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” โดย นางพรรณพิมล ธัญญานุวัตร ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และการนำเสนอผลการวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จำนวน 91 เรื่อง และการจัดแสดง นิทรรศการผลงานวิจัยเด่นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ นิทรรศการ “อาหารปลอดภัยจากพื้นที่สูง” ได้แก่ ระบบการปลูกพืชไร้ดินอินทรีย์ โดยการนำสารสะลายธาตุอาหารพืชอินทรีย์มาทดแทนสารละลายธาตุอาหารพืชเคมี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัย รสชาติดี มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสูง

            นอกจากนี้ยังมี ชีวภัณฑ์โครงการหลวงเพื่อควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชท้องถิ่น ได้แก่ ชาเมี่ยงซึ่งนำไปสกัดเป็นเวชสำอางชนิดต่าง ๆ น้ำมันมะแตกเป็นส่วนประกอบของบาล์มลดการอักเสบ แก้ปวด และผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมสกัดจากหญ้าถอดปล้อง รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ข้าวท้องถิ่น อาทิ ข้าวเฮาะเลอทิญ ข้าวบือบอ ข้าวบือซอมีหรือข้าวไก่ป่า ข้าวเหล่าซูหย่า และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากโครงการปศุสัตว์โครงการหลวง ได้แก่ไก่กระดูกดำ ไก่ฟ้า ไก่เบรส สุกรเหมยซานพันธุ์แท้และลูกผสม ซึ่งผลิตภัณฑ์เด่นเหล่านี้มีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทดสอบรสชาติอีกด้วย

 

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด