การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

14 กันยายน 2561 อ่าน: 590 ครั้ง

 

            วันที่ 14 กันยายน 2561  ดร. จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ โดยเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ “นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย เพื่อการพัฒนางานบนพื้นที่สูงโครงการหลวง” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการ และนักพัฒนาพื้นที่สูง กว่า 450 คน ณ ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

            ด้วยงานวิจัยเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนางานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดกว่า 4 ทศวรรษ ประกอบกับนโยบายสำคัญของมูลนิธิที่มุ่งสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงให้มีความยั่งยืนสืบไป ดังนั้นการวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงจึงมุ่งเน้นการสรรค์สร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน ทั้งด้านการเกษตร สังคม สิ่งแวดล้อม และการตลาด รวมทั้งเพื่อใช้แก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ในการจัดประชุมวิชาการผลงานวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการนำเสนอผลสำเร็จและความก้าวหน้างานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อนำไปสู่การพัฒนา เผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านงานวิชาการระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรวิจัย เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุมัติงบประมาณดำเนินงานวิจัยใน 10 สาขา โดยมีงานวิจัยหลัก จำนวน 36 โครงการ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนโครงการหลวง ยังได้อนุมัติงบประมาณดำเนินงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 5 แผนงาน รวม 44 โครงการหลัก 92 โครงการย่อย

 

            การจัดประชุมวิชาการผลงานวิจัย ประจำปี 2561 ครั้งนี้ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ได้ประกอบพิธีเปิดการประชุมในเวลา 09.15 น และให้โอวาทแก่นักวิจัยและผู้ร่วมประชุมโดยให้เน้นการศึกษาต่อยอดงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมจากผลงานวิจัย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

            จากนั้น พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย เพื่อการพัฒนางานบนพื้นที่สูงโครงการหลวง” เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนางานของโครงการหลวงให้มีความยั่งยืน เป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 

            นอกจากนั้น ยังมีการบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” โดย นางพรรณพิมล ธัญญานุวัตร ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และการนำเสนอผลการวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จำนวน 91 เรื่อง และการจัดแสดง นิทรรศการผลงานวิจัยเด่นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ นิทรรศการ “อาหารปลอดภัยจากพื้นที่สูง” ได้แก่ ระบบการปลูกพืชไร้ดินอินทรีย์ โดยการนำสารสะลายธาตุอาหารพืชอินทรีย์มาทดแทนสารละลายธาตุอาหารพืชเคมี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัย รสชาติดี มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสูง

            นอกจากนี้ยังมี ชีวภัณฑ์โครงการหลวงเพื่อควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชท้องถิ่น ได้แก่ ชาเมี่ยงซึ่งนำไปสกัดเป็นเวชสำอางชนิดต่าง ๆ น้ำมันมะแตกเป็นส่วนประกอบของบาล์มลดการอักเสบ แก้ปวด และผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมสกัดจากหญ้าถอดปล้อง รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ข้าวท้องถิ่น อาทิ ข้าวเฮาะเลอทิญ ข้าวบือบอ ข้าวบือซอมีหรือข้าวไก่ป่า ข้าวเหล่าซูหย่า และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากโครงการปศุสัตว์โครงการหลวง ได้แก่ไก่กระดูกดำ ไก่ฟ้า ไก่เบรส สุกรเหมยซานพันธุ์แท้และลูกผสม ซึ่งผลิตภัณฑ์เด่นเหล่านี้มีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทดสอบรสชาติอีกด้วย

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด