ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสรุปแผนบูรณาการ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง

       

         วันที่ 6 กันยายน 2561 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการคณะกรรมการอำนวยการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการและหน่วยงานร่วมบูรณาการได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งกำหนดแนวทางและกิจกรรมการดำเนินงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของชุมชนให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ และมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีประเด็นสำคัญ  คือการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯห้วยเขย่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม