สวพส. ร่วมต้อมรับ องคมนตรีและคณะ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ

 

 

          วันที่ 15 –  17  สิงหาคม 2561  เวลา 13.30 น.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) เข้าร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางมาร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 11  ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการติดตามความก้าวหน้าข้อสั่งการองคมนตรี โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ เข้าชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ สำหรับการเดินทางติดตามโครงการฯ ในครั้งนี้มีโครงการฯจำนวน 3 โครงการในพื้นที่ ได้แก่
        1. โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศูนย์ท่าโป่งแดง) 
        2. โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมารจากพระราชดำริ บ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า 
        3. โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุ์กรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณลุ่มน้ำของ – ลุ่มน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน “ป่าสักนวมินทรราชินี”

         โดยที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นำร่องหมู่บ้านนาอ่อน)โดยมอบให้ทาง สำนักงานกปร.ประสานงานกับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ในลำดับต่อไป

 

 

 

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม