สวพส. ร่วมต้อมรับ องคมนตรีและคณะ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ

22 สิงหาคม 2561 อ่าน: 374 ครั้ง

 

 

          วันที่ 15 –  17  สิงหาคม 2561  เวลา 13.30 น.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) เข้าร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางมาร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 11  ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการติดตามความก้าวหน้าข้อสั่งการองคมนตรี โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ เข้าชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ สำหรับการเดินทางติดตามโครงการฯ ในครั้งนี้มีโครงการฯจำนวน 3 โครงการในพื้นที่ ได้แก่
        1. โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศูนย์ท่าโป่งแดง) 
        2. โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมารจากพระราชดำริ บ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า 
        3. โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุ์กรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณลุ่มน้ำของ – ลุ่มน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน “ป่าสักนวมินทรราชินี”

         โดยที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นำร่องหมู่บ้านนาอ่อน)โดยมอบให้ทาง สำนักงานกปร.ประสานงานกับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ในลำดับต่อไป

 

 

 

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด