พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย

11 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 737 ครั้ง

 

          พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” อันประกอบไปด้วย พลเอก นพดล วรรธโนทัย  พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์  นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์  คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน และนางสุภาพร พิมลลิขิต ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย ณ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพ อาทิเช่น กาแฟ ชา หม่อนผลสด ของหน่วยงานบูรณาการต่างๆ ในพื้นที่ ได้มีการตรวจเยี่ยมแปลงกาแฟ และมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร  ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะที่ปรึกษาได้มีข้อเสนอแนะที่สำคัญ ดังนี้

  1. ควรทำแปลงตัวอย่างที่มีผลงานที่เด่นชัด เพื่อแสดงถึงความสำเร็จ สร้างศรัทธาให้ทำตามและควรให้รางวัลเกษตรกรดีเด่นของแต่ละลุ่มน้ำ
  2. ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอาชีพเชิงอนุรักษ์ การปลูกชา กาแฟ เป็นแนวทางที่ถูกต้องในการให้คนอยู่ร่วมกับป่า ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ลดปัญหาหมอกควันจากการเผา
  3. ควรนำเสนอแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ทำกินและพื้นที่ป่าให้ชัดเจนเพื่อสนับสนุนดำเนินงานในพื้นที่เหมาะสม
  4. ควรให้ความสำคัญในการลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร และควรสนับสนุนธนาคารข้าว ธนาคารพรรณพืช เพื่อสนับสนุนเกษตรกร รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ด้านการถนอมอาหาร
  5. ให้กรมชลประทานสนับสนุนระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำไปสู่แปลงปลูกของเกษตรกรโดยใช้แผนที่ดินรายแปลง
  6. ให้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด