พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย

11 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 1,026 ครั้ง

 

          พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” อันประกอบไปด้วย พลเอก นพดล วรรธโนทัย  พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์  นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์  คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน และนางสุภาพร พิมลลิขิต ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย ณ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพ อาทิเช่น กาแฟ ชา หม่อนผลสด ของหน่วยงานบูรณาการต่างๆ ในพื้นที่ ได้มีการตรวจเยี่ยมแปลงกาแฟ และมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร  ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะที่ปรึกษาได้มีข้อเสนอแนะที่สำคัญ ดังนี้

  1. ควรทำแปลงตัวอย่างที่มีผลงานที่เด่นชัด เพื่อแสดงถึงความสำเร็จ สร้างศรัทธาให้ทำตามและควรให้รางวัลเกษตรกรดีเด่นของแต่ละลุ่มน้ำ
  2. ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอาชีพเชิงอนุรักษ์ การปลูกชา กาแฟ เป็นแนวทางที่ถูกต้องในการให้คนอยู่ร่วมกับป่า ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ลดปัญหาหมอกควันจากการเผา
  3. ควรนำเสนอแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ทำกินและพื้นที่ป่าให้ชัดเจนเพื่อสนับสนุนดำเนินงานในพื้นที่เหมาะสม
  4. ควรให้ความสำคัญในการลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร และควรสนับสนุนธนาคารข้าว ธนาคารพรรณพืช เพื่อสนับสนุนเกษตรกร รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ด้านการถนอมอาหาร
  5. ให้กรมชลประทานสนับสนุนระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำไปสู่แปลงปลูกของเกษตรกรโดยใช้แผนที่ดินรายแปลง
  6. ให้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด