สวพส. จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับระบบการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน”

2 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 485 ครั้ง

 

 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน(สะเนียน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับระบบการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน”  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี นางสาวสิรินทร์รัตน์ ผู้ยอดยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนงานวิชาการและการพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาและสำนักวิจัย พาชมนิทรรศการประจำฐานการเรียนรู้ด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดขึ้น ณ  แปลงปรับระบบการเกษตร ขนาด 26 ไร่ ของนายมูล โนนิล เกษตรกรบ้านวังตาว ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภายในงานมีกายจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนและเกษตรกร และมีฐานการเรียนรู้จำนวน 7 ฐาน ดังนี้

1) ฐานการเรียนรู้ ป่าชาวบ้าน (การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง และการใช้ประโยชน์จากไม้)

2) ฐานการเรียนรู้ การบริหารจัดการน้ำ (การจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ฝาย)

3) ฐานการเรียนรู้ การปรับปรุงบำรุงดินและการผลิตปุ๋ยหมัก

4) ฐานการเรียนรู้ ด้านอาชีพ (ผักใน-นอกโรงเรือน ไม้ผล องุ่น เสาวรส)

5) ฐานการเรียนรู้ การปรับระบบที่ดิน (การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน การลดใช้สารเคมี)

6) ฐานการเรียนรู้ พืชอาหาร Foodbank

7) ฐานการเรียนรู้ ด้านปศุสัตว์ (หมูหลุม ไก่)

นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเกษตรกร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน เยาวชนและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 254 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด