สวพส. จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับระบบการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน”

2 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 600 ครั้ง

 

 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน(สะเนียน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับระบบการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน”  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี นางสาวสิรินทร์รัตน์ ผู้ยอดยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนงานวิชาการและการพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาและสำนักวิจัย พาชมนิทรรศการประจำฐานการเรียนรู้ด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดขึ้น ณ  แปลงปรับระบบการเกษตร ขนาด 26 ไร่ ของนายมูล โนนิล เกษตรกรบ้านวังตาว ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภายในงานมีกายจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนและเกษตรกร และมีฐานการเรียนรู้จำนวน 7 ฐาน ดังนี้

1) ฐานการเรียนรู้ ป่าชาวบ้าน (การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง และการใช้ประโยชน์จากไม้)

2) ฐานการเรียนรู้ การบริหารจัดการน้ำ (การจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ฝาย)

3) ฐานการเรียนรู้ การปรับปรุงบำรุงดินและการผลิตปุ๋ยหมัก

4) ฐานการเรียนรู้ ด้านอาชีพ (ผักใน-นอกโรงเรือน ไม้ผล องุ่น เสาวรส)

5) ฐานการเรียนรู้ การปรับระบบที่ดิน (การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน การลดใช้สารเคมี)

6) ฐานการเรียนรู้ พืชอาหาร Foodbank

7) ฐานการเรียนรู้ ด้านปศุสัตว์ (หมูหลุม ไก่)

นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเกษตรกร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน เยาวชนและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 254 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด