คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงพบพระ ครั้งที่ 2/2561

 

               เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงพบพระ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ จ.ตาก เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชานน โชติคัคนานต์ นายกอบต.คีรีราษฎร์ ส่วนราชการ ทหารตำรวจ ตชด. ป่าไม้ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ สาธารณสุข โรงพยาบาลพบพระ และคณะกรรมการ โดยมีวาระเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลดำเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ ณ ห้องประชุม อบต.คีรีราษฎร์ โดยมีประเด็น ดังนี้


- การสร้างโรงวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตพื้นที่โครงการ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ยอดคีรีตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 
- การจัดทำแผนที่รายแปลงเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ และหน่วยงานร่วมบูรณาการ 
- การจัดทำแผนกลยุทธ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ อำเภอพบพระจังหวัดตาก ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 
- ส่งเสริม การนำองค์ความรู้โครงการหลวงและผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่โครงการ เช่น การปลูกผักเมืองหนาว ไม้ผลเมืองหนาว กาแฟ พืชไร่ โดยใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลาดแม่สอด ตลาดเพื่อนบ้าน ตลาดดอยมูเซอตลาดไท และตลาดสี่มุมเมืองมาวางแผนการผลิตพืช
- สนับสนุนคณะทำงานในพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร ให้ได้มาตรฐาน ได้รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
- ส่งเสริมการผลิตพืชเพื่อการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการลดใช้สารเคมี โดยหันมาใช้สารชีวภัณฑ์
- ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าต้นน้ำ ป่าชาวบ้านป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง 
- สร้างระบบไฟฟ้าสายส่ง และระบบถนนเข้าหมู่บ้าน เป้าหมายบ้านแม่ละเมาหมู่ที่ 2
- สร้างแหล่งเก็บน้ำและระบบการกระจายน้ำ 
- สร้างโรงรวบรวมผลผลิตและ โรงวิเคราะห์สาร 

               ที่ประชุมเห็นควรให้ดำเนินการ โดยเร่งติดตามปัญหาไฟฟ้าบ้านแม่ละเมาหมู่ที่ 2 ซึ่งไม่มีความคืบหน้า เท่าที่ควร โดยขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพบพระ และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รายงานสาเหตุของความล่าช้า และขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันเร่งดำเนินการแก้ไขดังกล่าว เพราะเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวบ้านแม่ละเมา หมู่ที่ 2

 

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม