ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สวพส. ร่วมพิธีเปิดงาน
            นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และน.ส.รุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สวพส. ร่วมพิธีเปิดงาน "โครงการปลูกป่าต้นน้ำพื้นที่จังหวัดตาก" ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง ศรีคีรีรักษ์ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก วันที่ 14 มิถุนายน 2561

1. งานปลูกป่า และปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามแนว Buffer Zone ระหว่างพื้นที่ป่า และพื้นที่ทำกินของเกษตรกร 

สวพส.ได้มีการวางแผนและดำเนินการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ตามแนวเขต Buffer Zone โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน และหน่วยงานบูรณาการ 
แบ่งแนวปลูก 
Buffer Zone A  ปลูกต้นเสี้ยวดอกขาว เพื่อกำหนดเเนวเขตระหว่างป่าและพื้นที่ทำกิน ปลูกไม้ท้องถิ่น. Food Bank ไม้ป่าชาวบ้าน 
Buffer Zone B  ปลูกไม้ยืนต้น วนเกษตร
Buffer Zone C  พื้นที่ปรับระบบเกษตร พืชผัก พืชทางเลือกสร้างรายได้

2.งานพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับบริโภค ด้วยระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด มีระบบผลิตน้ำดื่มขนาด 100 ลิตรต่อชั่วโมง พร้อมจุดเก็บน้ำดื่มขนาด 1,000 ลิตร

 

 

 

 

 

 

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม