สวพส. ร่วมประชุมหารือรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมขับเคลื่อนขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

 

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 4 โดยมีนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในประเด็นสำคัญ  2 เรื่อง คือ

  1. โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  2. ทบทวนการทำงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) ในพื้นที่หมู่บ้านนาป่าแปก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. 3.จังหวัดเลือกผลการดำเนินงานของสวพส.เป็นต้นแบบ 2อำเภอ สบเมยกับปางมะผ้า

 

 

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม