สวพส. ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย​

 

 

                    วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะทำงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย​ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ ณ โครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสาคร​ รุ่งเรือง​ เป็นประธานที่ประชุมสรุปร่วมกันดังนี้
1. กำหนดพื้นที่ดำเนินการในแผนแม่บท เป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ 1)หย่อมบ้านาอ่อน 2)บ้านกึ๊ดสามสิบ 3)บ้านห้วยซลอบ และ 4) บ้านมโนรา โดยมอบ สำนักอนุรักษ์พื้นที่ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ดำเนินการจัดทำแผนที่ฐานข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจำนวนพื้นที่ดำเนินการคิดเป็นกี่ไร่ ตลอดจนจัดทำพื้นที่ที่ดินทำกินรายแปลงของชาวบ้านให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินการสำนักอนุรักษ์ที่​ 16​ สาขาแม่สะเรียง เพื่อใช้ในการวางแผนการทำงานต่อไป

2.เขียนโครงการ เสนอของบประมาณจังหวัด (งบเหลือจ่าย) ในการดำเนินงาน 1)พาผู้นำและชาวบ้าน 15 คน ไปศึกษาดูงานที่ โครงการขยายผลแบบโครงการหลวงสบเมยแม่สามแลบ 2)การประชุมจัดทำแผนแม่บทฯจำนวน 3 ครั้ง 3)การจัดทำแปลงสาธิต/พื้นที่ต้นแบบการขยายผลแบบโครงการหลวงบ้านนาอ่อน

3. ให้สำนักอนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ทำคำสั่งเพิ่มเติมคณะทำงาน ตามที่เสนอ ทั้งนี้ขอให้เพิ่ม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดืืแม่ฮ่องสอน และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือว่าขึ้นตรงต่อการกำกับดูแลของนายอำเภออยู่แล้ว ให้ตัดออก

4.ให้สำนักอนุรักษ์พื้นที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จัดทำปฏิทินการดำเนินงานภาพรวม แจ้งคณะทำงานทราบ

5.ให้สำนักอนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมหารือกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดทำยกร่างแผน ตารางรายละเอียดการจัดทำแผน แจ้งคณะทำงานฯ เสนอโครงการ มาเพื่อเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนภาพรวมต่อไป นำเรียนเพื่อคณะทำงานโปรดทราบ

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม