สวพส. ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย​

30 มีนาคม 2561 อ่าน: 519 ครั้ง

 

 

                    วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะทำงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย​ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ ณ โครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสาคร​ รุ่งเรือง​ เป็นประธานที่ประชุมสรุปร่วมกันดังนี้
1. กำหนดพื้นที่ดำเนินการในแผนแม่บท เป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ 1)หย่อมบ้านาอ่อน 2)บ้านกึ๊ดสามสิบ 3)บ้านห้วยซลอบ และ 4) บ้านมโนรา โดยมอบ สำนักอนุรักษ์พื้นที่ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ดำเนินการจัดทำแผนที่ฐานข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจำนวนพื้นที่ดำเนินการคิดเป็นกี่ไร่ ตลอดจนจัดทำพื้นที่ที่ดินทำกินรายแปลงของชาวบ้านให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินการสำนักอนุรักษ์ที่​ 16​ สาขาแม่สะเรียง เพื่อใช้ในการวางแผนการทำงานต่อไป

2.เขียนโครงการ เสนอของบประมาณจังหวัด (งบเหลือจ่าย) ในการดำเนินงาน 1)พาผู้นำและชาวบ้าน 15 คน ไปศึกษาดูงานที่ โครงการขยายผลแบบโครงการหลวงสบเมยแม่สามแลบ 2)การประชุมจัดทำแผนแม่บทฯจำนวน 3 ครั้ง 3)การจัดทำแปลงสาธิต/พื้นที่ต้นแบบการขยายผลแบบโครงการหลวงบ้านนาอ่อน

3. ให้สำนักอนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ทำคำสั่งเพิ่มเติมคณะทำงาน ตามที่เสนอ ทั้งนี้ขอให้เพิ่ม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดืืแม่ฮ่องสอน และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือว่าขึ้นตรงต่อการกำกับดูแลของนายอำเภออยู่แล้ว ให้ตัดออก

4.ให้สำนักอนุรักษ์พื้นที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จัดทำปฏิทินการดำเนินงานภาพรวม แจ้งคณะทำงานทราบ

5.ให้สำนักอนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมหารือกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดทำยกร่างแผน ตารางรายละเอียดการจัดทำแผน แจ้งคณะทำงานฯ เสนอโครงการ มาเพื่อเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนภาพรวมต่อไป นำเรียนเพื่อคณะทำงานโปรดทราบ

 

 

 

Share this:

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส.ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

สวพส. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ คณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

สวพส. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดการสัมมนา

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ดูทั้งหมด