กำหนดการจัดประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

17 ตุลาคม 2558 อ่าน: 191 ครั้ง

 

กำหนดการจัดประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

งานวิจัยถือเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนางานของมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานวิจัยเพื่อตอบสนองเป้าหมาย 4 ประการ คือ (1) ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม (2) ช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้และต้นน้ำลำธาร (3) กำจัดการปลูกฝิ่น และ (4) การรักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง คือให้ป่าอยู่ส่วนที่เป็นป่า และทำไร่ ทำสวนในส่วนที่ควรเพาะปลูก โดยงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งหาองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงในแต่ละปีจะมีชนิดและพันธุ์พืชชนิดใหม่ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติ รักษา และการจัดการที่เหมาะสม เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อเกษตรกรจำนวนมาก


สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อเสริมสร้างชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีการดำเนินงานวิจัยที่สนับสนุนโครงการหลวง ในด้านต่างๆ และนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีของโครงการหลวงไปทดสอบและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงอื่น รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นการรวบรวม การเก็บรักษา การสังเคราะห์ และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและการพัฒนาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบนพื้นที่สูงในแต่ละแห่ง ตลอดจนมีแนวทางฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จึงมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการดำเนินงานวิจัย และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุมัติงบประมาณดำเนินงานวิจัยใน 14 สาขางานวิจัยหลัก จำนวน 50 โครงการ งบประมาณ16,755,020 บาท และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยใน 4 แผนงาน รวม 37 โครงการหลัก 73 โครงการย่อย และ 4 กิจกรรม งบประมาณ 82,700,000 บาท ซึ่งการจัดประชุมวิชาการผลงานวิจัยครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลสำเร็จและความก้าวหน้าของการดำเนินงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกันบนพื้นที่สูง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านงานวิชาการระหว่างหน่วยงานเกี่ยวข้อง
 
วัตถุประสงค์
- เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านงานวิชาการระหว่างหน่วยงาน
- เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน


กิจกรรม
- การบรรยายพิเศษ
- การนำเสนอผลการวิจัยภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
- การจัดนิทรรศการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

หน่วยงานรับผิดชอบ
- งานวิจัยและศึกษาดูงานต่างประเทศ มูลนิธิโครงการหลวง
- สำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 08.30-17.00 น.ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน ประกอบด้วย
มูลนิธิโครงการหลวง
1)ประธานมูลนิธิโครงการหลวง และคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง
2)ผู้ประสานงานวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง
3)ผู้อำนวยการและหัวหน้าสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
4)นักวิชาการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง
5)นักวิจัยและนักวิชาการจากหน่วยงานเครือข่าย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
6)คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
7)คณะอนุกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
8)ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
นักวิจัยและนักวิชาการจากหน่วยงานเครือข่าย

Share this:

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส.ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

สวพส. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ คณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

สวพส. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดการสัมมนา

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ดูทั้งหมด