สว.เผยแพร่ความรู้การปลูกองุ่น

สำนักวิจัยเผยแพร่องค์ความรู้การปลูกองุ่น ณ บ้านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

         สำนักวิจัยจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ โดยโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกองุ่นคุณภาพ ภายใต้ระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์บิวตี้ซีดเลสและพันธุ์ไชน์มัสแคทคุณภาพ โดย นางสาวปัณชพัฒน์ แจ่มเกิด นักวิจัย และคณะ ณ บ้านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน กลุ่มบ้านภายใต้พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 มีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมรวม 28 ราย กิจกรรมประกอบด้วย

- การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์บิวตี้ซีดเลสและพันธุ์ไชน์มัสแคทคุณภาพและการจัดการศัตรูองุ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- สาธิตวิธีการปลูกองุ่น การเลี้ยงเถาและจัดทรงต้นองุ่น
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัย และเกษตรกร
 
#ทั้งนี้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปลูกองุ่นเป็นอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม