การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง

การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)

ครั้งที่ 1/2567

..................................................................

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง  พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2567 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ร่วมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 33 ท่าน

          องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาล และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงอย่างดียิ่งตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี ซึ่งได้น้อมนำแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขา เป็นต้นแบบการดำเนินงานให้กับรัฐบาล ในการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาบนพื้นที่สูง และดำเนินงานตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ ที่ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวงเป็นหลักใน
การปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป

          ปัจจุบัน มูลนิธิโครงการหลวง มีพื้นที่สถานีวิจัย/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงรับผิดชอบในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนบนพื้นที่สูง 39 แห่ง 7 จังหวัดภาคเหนือ 515 กลุ่มบ้าน 58,973 ครัวเรือน ประชากร 217,379 คน และพื้นที่ขยายผลการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อีก 44 แห่ง 8 จังหวัด 616 กลุ่มบ้าน 72,666 ครัวเรือน ประชากร 293,501 คน ครอบคลุม 1,131 กลุ่มบ้าน คิดเป็นร้อยละ 26.89 ของจำนวนกลุ่มบ้านทั้งหมดบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นการดำเนินการแบบครบวงจร ทั้งด้านวิจัย พัฒนา และการตลาด การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานบูรณาการกว่า 33 หน่วยงาน

          ในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการ กปส. ได้รับทราบผลการดำเนินงานสำคัญของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกว่า 33 หน่วยงาน ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 รวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้ ของสถาบันการเรียนรู้การพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน มูลนิธิโครงการหลวง และความก้าวหน้าการกำหนดโครงสร้างแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับการพัฒนาพื้นที่สูง ภายใต้ชื่อ “การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ คณะกรรมการ กปส. ได้เห็นชอบแผนการวิจัยพื้นที่สูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2567 - 2570) เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านการวิจัยบนพื้นที่สูงของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และกรอบคำของบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนงานพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งบนพื้นที่สูงในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม