รู้จักCFOก้าวแรกสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

สวพส. จัดฝึกอบรม “รู้จัก CFO – ก้าวแรกสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์”

          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 สวพส. จัดฝึกอบรม เรื่อง “รู้จัก CFO – ก้าวแรกสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” ณ ห้องชัยพฤกษ์-กัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สวพส. และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแหล่งที่มาของก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก และมีความตระหนักเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องตามมาตรฐานและแผนการดำเนินงานการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวเพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบันด้านการบริหารจัดการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และรองศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร จักรวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

          สวพส. ได้ประกาศเจตนารมณ์ว่า สวพส. จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutral) และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ให้ได้ในปี พ.ศ. 2570 โดยได้ตั้งเป้าหมายการมุ่งสู่องค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutral) และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) อย่างยั่งยืน และมีแผนตามกรอบการดำเนินงานสำคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย

          ด้านที่ 1 การตรวจวัดและประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) และการตรวจประเมินเพื่อขอรับการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
(Net Zero Emission)

          ด้านที่ 2 การจัดการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานของ สวพส.

          ด้านที่ 3 การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดกลับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของต้นไม้และพื้นที่สีเขียวของ สวพส.

          ด้านที่ 4 การศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ของ สวพส.

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม