สวพส. เสริมสร้างคุณธรรม ป้องกันการทุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล

สวพส. จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
พร้อมเดินหน้าต่อต้านการทุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล

          วันที่ 11 มีนาคม 2567 สวพส. ได้จัดอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอรทัย พิบูลอาลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค 5 สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 5 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อันจะเป็นการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน และบุคลากรมีความประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมตามประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

          นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประธานในการอบรม กล่าวว่า สวพส. ได้ขับเคลื่อนการต่อต้านทุจริตและการประพฤติมิชอบมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นให้องค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งในระยะที่ผ่านมา สวพส.ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสรางวัลสิทธิมนุษยชนและมุ่งหวังให้บุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน อันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อไป

          การอบรมในครั้งนี้ บุคลากรของ สวพส. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องตามประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ตลอดจนร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยในวันดังกล่าวมีการบรรยายในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

          1. หลักธรรมาภิบาล

          2. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

          3. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา และแนวปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy

          พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษา ตลอดจนแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2567

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม