เคล็ดลับความสําเร็จการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0

สวพส. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เคล็ดลับความสําเร็จการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0

สวพส. ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567 ขั้นตอนที่ 1 (ผลงานที่ผ่าน หมวด2 และ PMQA4.0) โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและได้เรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาขั้นตอนที่ 1 ในแต่ละประเภทรางวัลเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ซึ่งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้แทนของ สวพส. นำทีมโดยคุณจิรนันท์ อินทรกำเนิด คณะทำงานการขับเคลื่อนงานยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “เคล็ดลับความสำเร็จการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0” (ออนไลน์ผ่านระบบ zoom)


สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1fB0bFpEx2zZMimvQMAfr5DM7s579q7B8

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม