สวพส. พัฒนาทักษะบุคลากร (Resilience Mindset)

สวพส. พัฒนาทักษะบุคลากรให้เป็นผู้มีความคิดแบบยืดหยุ่น (Resilience Mindset)

พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่จะช่วยให้บุคลากรปรับตัวได้ดีต่อสถานการณ์ไม่คาดคิด

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สวพส. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผนภาพด้วยสถานการณ์ (Foresight Planning) และการประเมินความเสี่ยงและโอกาส (Risk & Opportunity)” ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนภาพด้วยสถานการณ์ (Foresight Planning) และการประเมินความเสี่ยงและโอกาส (Risk & Opportunity) เพื่อสร้างความสามารถ ในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ สวพส. ในการนี้บุคลากร สวพส. ได้ร่วมกิจกรรม workshop ฝึกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ สวพส. ในอนาคต รวมถึงฝึกวิเคราะห์ฉากทัศน์ต่างๆ (Scenario) อันจะนำไปสู่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม